Zaaierberichten

Zaaierberichten

Kerkdiensten: Zondag 18 februari gaat om 9.30 uur ds. H. Penning (Langerak) en om 18.30 uur ds. E. van der Poel voor.
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op zondag 18 februari is psalm 65: 1 en voor de avonddienst psalm 7: 1.
Kinderoppas: Zondagmorgen 18 februari passen Lotte de Groot, Melissa de Jong en Jean-Paul Wursten op.
Collecten: Op zondag 18 februari zijn er 3 collectes; de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde voor de instandhouding van de predikantsplaats.
Kerkschoonmaak: Komende week wordt de kerk schoongemaakt door Marian Horden en Judith de With.
Financiële verantwoording: Ds. Van der Poel ontving €10 voor BWK. Hartelijk dank.
Pastoraat: Eind vorige week werd Corrie van Kekerix (Hoogeind 4, 4143 LX Leerdam) opgenomen op de afdeling cardiologie van het Beatrixziekenhuis. Een opname in het ziekenhuis vergt zowel lichamelijk als geestelijk de nodige inspanningen. We bidden voor Corrie en haar man Teus – die zelf gelukkig na zijn ongeluk al weer redelijk mobiel is – in deze periode van zorgen. Als alles volgens planning verloopt is Corrie bij het uitkomen van deze Zaaier weer thuis, waar ze veel zal moeten rusten. We mogen gelukkig weten dat de HEERE niet aan een tijd of plaats gebonden is en Zijn naam tevens een belofte is: Ik ben Die Ik ben.
In hetzelfde ziekenhuis verblijft ook dhr. A. Moorelisse (Brinkstraat 11, 4145 KR). Na een heupoperatie waren en zijn er de nodige complicaties, waardoor hij al geruime tijd in het ziekenhuis blijft. We hopen en bidden dat hij weer snel op mag knappen en zijn situatie weer zo stabiel is dat hij naar huis kan.
Theo van Gent (Prins Bernhardstraat 2) werd dinsdagmiddag voor onderzoek weer naar het ziekenhuis gebracht. Het is voor hem – en zijn vrouw en verdere familie – een onzekere tijd in deze periode van ziekte en zwakte en nieuwe onderzoeken naar de oorzaak/oorzaken van de lichamelijke klachten.
Bij de familie Meerkerk kwam afgelopen dinsdag het even onverwachte als schokkende bericht dat Jack Bogerd, de schoonzoon van Cees en Corrie Meerkerk (Diefdijk 3) en zwager van Jan en Marjan (Kortgerecht 36) overleden is. Jack woonde aan de Schaikseweg en laat zijn vrouw Lenie en hun 4 kinderen met groot verdriet achter. Hoewel het gezin kerkelijk betrokken is in Leerdam, is dochter Leonie een trouwe bezoekster op de catechese. Van harte - ook via deze weg - de troost en merkbare nabijheid van de HEERE toegewenst voor dit gezin en deze familie. Ik deel hieronder een psalm die het groepje, waar ook Leonie in zat, onlangs maakte op de catechese toen het ging over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het eeuwig leven. Het zijn woorden die met de kennis van nu een diepe(re) betekenis krijgen.
Wie kent het niet?
Leven met pijn en verdriet.
Het enige lichtpunt
is dat Jezus jou ziet.
 
Wie hoorde het niet?
Dat Jezus de hemel verliet
om de dood te overwinnen,
voor ieder die Hem wil dienen met eerbied.
 
Wie vindt het fijn
om bij God te zijn?
Met geliefde mensen om je heen,
een leven zonder pijn.
 
Wie kijkt vol verwachting en met vrolijkheid,
naar een leven vol blijheid?
Een nieuw begin,
met God voor altijd!
Verjaardag: Op 7 februari vierde mevrouw Bruijnes – Bruijnes (Koningin Julianastraat 20,
4145 KM) voor de 91e keer haar verjaardag. Naast de persoonlijke handdruk en de voorbede in de dienst afgelopen zondag, mag ook een felicitatie via De Zaaier niet ontbreken. We feliciteren u van harte en wensen u de zegen van God toe. Hij belooft in Zijn Woord dat wie in de schuilplaats van de Allerhoogste gezeten is, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Dat ook u mag zeggen tegen deze HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw (psalm 91: 1 en 2).
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Dinsdag 20 februari: 9.30 – 11.00 uur ~ Bijbelkring
Dinsdag 20 februari: 18.30 – 19.45 uur ~ Clik-kidz
Dinsdag 20 februari: 20.00 – 21.45 uur ~ Gesprekskring
Donderdag 22 februari: 19.30 – 21.00 uur ~ Pitstop
Komende Zaaier: Let u er op dat de komende Zaaier voor twee weken is. Dus als u kopij heeft voor de periode van 23 februari t/m 9 maart, dan graag uiterlijk inleveren maandag 19 februari 18.00 uur.
Tenslotte: Komende zondagavond vervolgen we de lezing uit het Markusevangelie. Omdat we al eerder uit Markus 6 en 7 hebben gelezen, slaan we op deze tweede lijdenszondag hoofdstuk 8 open. Daar geneest Jezus een blinde man in ‘twee bedrijven’, waarna de eerste lijdensaankondiging volgt. Dit achtste hoofdstuk vormt als het ware een scharnier in het onderwijs van Jezus; Hij richt Zijn discipelen – en dus ook ons – op de weg van het lijden die leidt naar Zijn heerlijkheid en Koninkrijk. Een gezegende zondag gewenst en ontvang een hartelijke groet, E. van der Poel
 
 Kerkdiensten: Zondag 11 februari gaat om 9.30 uur ds. J. Westland (Putten) en om 18.30 uur ds. J.P. Kromhout v.d. Meer (Zwijndrecht) voor.
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op zondag 11 februari is psalm 61: 3 en voor de avonddienst psalm 6: 9.
Kinderoppas: Zondagmorgen 11 februari passen Ariëtte Kool, Amanda van Soest en Esther Vollmuller op.
Collecten: Op zondag 11 februari zijn er 3 collectes; de eerste collecte heeft een diaconale bestemming en is voor de Voedselbank in Leerdam, de tweede is voor de kerk en de derde voor de instandhouding van de predikantsplaats.
Kerkschoonmaak: Komende week wordt de kerk schoongemaakt door Janny Bruynes en Marian van Es.
Financiële verantwoording: Bij een huisbezoek ontvingen de ouderlingen 10 euro tbv kerk.
Actie kerkbalans: Met dankbaarheid werd afgelopen zondag meegedeeld dat de toezeggingen voor Actie Kerkbalans € 45.292,00 bedragen. Dit is na de forste stijging van vorig jaar opnieuw een stijging van 12% (en t.o.v. 2016 ruim 30%). Het college van Kerkrentmeesters bedankt de gemeente hartelijk voor deze onmisbare toezeggingen. De kerkenraad heeft een aantal jaar geleden in vertrouwen de keuze gemaakt om toch voor een 80% predikantsplaats te gaan, hoewel dit financieel een aanspraak doet op de reserves. We zijn dankbaar dat door uw schouders, waarmee we de gezamenlijk financiële verantwoordelijkheid naar ieders draagkracht dragen, we hierdoor deze reserves dit jaar in mindere mate aan hoeven te spreken. Zo mag het werk doorgaan en leggen we in vertrouwen deze financiële vloer op het onwankelbaar fundament van Jezus Christus Die Zijn kerk draagt.
Zegelactie: In de afgelopen periode hebben onze diakenen 15 levensmiddelen pakketten mogen bezorgen in en rondom ons dorp. Wat is het mooi dat mensen van binnen en buiten onze kerk, zelfs van buiten ons dorp hun zegels met ons deelden, waardoor we zoveel pakketten konden sparen. Soms is diaconaal werk ook heel laagdrempelig en betrekkelijk eenvoudig.
Pastoraat: We zijn dankbaar dat de mensen over wie vorige week in de Zaaier stond dat ze in het ziekenhuis lagen, weer thuis zijn. Kort achter elkaar keerden mevrouw Schreurs en de heer de Bruijn terug uit het ziekenhuis na een ingreep aan de heup. Ook Theo van Gent kwam weer thuis na enkele dagen ziekenhuis. Het is fijn om ‘weer thuis’ te zijn, maar er volgt nog wel een periode van revalidatie en op krachten komen. Andere gemeenteleden ondervinden wat het is als het herstel langer op zich laat wachten dan gehoopt en gewenst. Van harte de nabijheid van God toegewenst, dat Hij krachten geeft om het vol te houden.
Stille week: Komende zondag is het de eerste van zeven lijdenszondagen. Een periode waarin we ons verootmoedigen en verwonderen over de weg van verzoening die Christus ging. Graag geef ik u nu vast mee dat er Deo Volente in de stille week van maandag 26 maart tot en met donderdag 29 maart iedere avond een korte bijeenkomst is in de kerk om met elkaar te bidden, te zingen, te luisteren en stil te zijn. ‘Leer mij Uw lijden recht betrachten’, zingt een oud gezang. In de vier bijeenkomsten staan we een kort moment stil bij ontmoetingen die Jezus heeft op de Via Dolorosa, Zijn lijdensweg, namelijk achtereenvolgens met Judas, Kajafas, Barabbas en Simon van Cyrene. Het is de bedoeling dat elke bijeenkomst start om 19:15 uur en eindigt om 20:00 uur. Ik meld het nu vast, zodat u de mogelijkheid heeft om deze momenten in de drukke agenda te reserveren.
Ouderenmiddag: D.V dinsdag 13 februari is er een gezamenlijke ouderenmiddag met de ouderen uit Zijderveld. Deze keer zijn wij te gast in Zijderveld. We gaan een bijbelquiz spelen onder leiding van ds. D. Verkuil. Als u zich nog niet opgegeven heeft, bel dan even (vóór maandag 12 februari) naar Gerda - tel. 616175. Graag om half 2 aanwezig bij het Kerkelijk Centrum. Allen van harte welkom.
ZAJW: Yes, er komt weer een ZAJW-avond aan! Vrijdag 16 februari gaan we met elkaar naar Jumpsquare in Nieuwegein. Spring in deze gezellige, sportieve avond! Geef je op voor donderdag 8 februari bij Mariët ( of via De kosten voor deze avond zijn 6 euro pp. We verzamelen om 20:15 in het Hervormd Centrum in Everdingen (Kerkstraat 5). Tot dan!
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Zondag 11 februari: tijdens de ochtenddienst ~ Kind en Evangelie
Zondag 11 februari: na de ochtenddienst ~ JOZ bij Bart en Lotte (Masada 2)
Zondag 11 februari: na de avonddienst ~ Focus
Dinsdag 13 februari: 13.30 – 16.30 uur ~ Ouderenmiddag in Zijderveld
Dinsdag 13 februari: 19.00 – 21.00 uur ~ Ontdek!
Woensdag 14 februari: 20.00 – 21.30 uur ~ HuisBijbelVrouwenKring bij Joke de With (Pr. Bernhardstraat 6)
Tenslotte: Komende zondag zijn er twee gastvoorgangers in ons midden. Zelf hoop ik als ‘gewone’ kerkganger aanwezig te zijn in ons eigen kerkgebouw. Een hartelijke groet, mede namens het gezin, E. van der Poel
 Kerkdiensten: Zondag 4 februari om 9.30 uur ds. E. van der Poel en om 18.30 uur proponent G.J. Glismeijer (Gouda).
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op zondag 4 februari is psalm 118: 7 en voor de avonddienst psalm 5: 11.
Kinderoppas: Zondagmorgen 4 februari passen John Arendonk, Mirjam Meerkerk en Mariëlle Zijderveld op.
Collecten: Op zondag 4 februari zijn er 3 collectes; de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde voor de instandhouding van de predikantsplaats.
Financiële verantwoording: De collecteopbrengsten over de maand januari zijn als volgt: St. De Hoop € 166.95, St. Voorkom € 210.85, Diaconie € 411.50, Instandhouding predikantsplaats € 870.59 en voor de kerk € 892.25. Ook is er een gift van €5 binnen gekomen voor de kerk, via de bezoekdames.
Kerkschoonmaak: Komende week wordt de kerk schoongemaakt door Marjan Meerkerk en Marieke Rochat.
Pastoraat: Dhr. T. van Gent (Prins Bernhardstraat 2) werd vorige week vrijdag opgenomen in het ziekenhuis. De huisarts vond dat zijn lichamelijke conditie duidelijk aanleiding gaf tot een opname in het ziekenhuis en dat bleek een goede beslissing. Inmiddels gaat het weer een stuk beter met hem en we danken God dat Hij ons middelen tot onze beschikking stelt om weer beter te worden. Mevrouw Schreurs (Dorpsstraat 22) kwam vorige week lelijk ten val, waardoor ze haar heup brak en een operatie noodzakelijk was. Gelukkig gaat het ook met haar weer de goede kant op, al zal ze de komende weken nog flink moeten revalideren. We bidden en danken God dat Hij er altijd bij is, waar we ook zijn en wat ons ook treft. Diaken K. de Bruijn (Prinses Amaliastraat 53) is als het goed is afgelopen woensdag geopereerd aan zijn heup. Ook voor hem volgt een periode van revalidatie. Een part van de vrucht van de Geest is geduld. Dat de Heilige Geest u dit in rijke mate mag schenken. Verder leven we mee met andere gemeenteleden die liever op de achtergrond willen blijven. We zijn dankbaar dat we als gemeente, ook op de achtergrond, met raad en daad elkaar mogen helpen en omringen. Zo dragen we elkaar onder het credo ‘bidt en werkt’ op bij God, Die Zijn handen onder ons, om ons en boven ons houdt. Dat Hij u allen overvloedig mag zegenen.
Geboorte: Op vrijdag 27 januari werd bij Anne en Karin Baars (Prinses Amaliastraat 4, 4145 KZ Schoonrewoerd) een zoon geboren die zij de namen Cody Anne Ischa gegeven hebben. Cody is het jongere broertje van Ischa. Iedere geboorte is een wonder van Gods scheppende macht, maar jullie mochten overduidelijk ervaren dat God goed is voor jullie. Grote zorgen waren er over de levensvatbaarheid na de 20 weken echo, veel gebeden zijn naar God opgezonden en een groot team van medisch specialisten stond klaar. God heeft alles wonderlijk gemaakt en we zijn dankbaar dat de kleine Cody op zaterdagavond mee naar huis mocht. Hoe het de komende maanden zal gaan, is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat er over een aantal maanden nog een ingrijpende hartoperatie plaats moet hebben. Daarom blijft er in de dankbaarheid ook de zorg en aandacht om jullie heen. Zo mogen we als gemeente biddend om Anne, Karin, Ischa en Cody heen staan, waarin we God ook de dank brengen. We denken aan de woorden van psalm 139:14: “Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.” Als gemeente zongen we afgelopen zondag de woorden uit psalm 56, die ons aansporen om de dank bij God te brengen: Ik heb beloofd, wanneer G’ in mijn ellenden mij bijstand bood en ‘t onheil af zoudt wenden, tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, door ijver aangespoord.
Hope & Serve: Jan en Marjan Meerkerk Deo Volente vertrekken dinsdag 6 februari weer richting Roemenië om daar weer een week lang met raad en daad, met hope en serve bijstand te verlenen aan de mensen die God op hun pad gebracht heeft. Van harte Zijn zegen over jullie reis. Ga met God, want Hij zal me je zijn.
Heilige Doop: Zondag 21 januari 2018 is Maria Ina (Marlin) de With gedoopt. Zij is het eerste kind van André en Judith de With (Noorderwoerd 22). Met hun ‘ja-woord’ werden ze door God ingeschakeld als grondwerkers om Marlin gelovig op te voeden door steeds haar hart op God te richten. De tekstwoorden voor de verkondiging kwamen uit Markus 4, de gelijkenis van de hoopvolle Zaaier. Zo gaat God nog steeds ruim om met het zaad van het evangelie en vanuit de beloofde overvloed aan vruchten voor een ieder die Gods Woord gelooft, mogen jullie Marlin opvoeden, haar voorleven. Als dooptekst kreeg Marlin de woorden van Jezus mee uit Johannes 15: 5: “Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.”
Contactmiddag: Op zaterdag 3 februari a.s. is er weer contactmiddag! We hopen jullie allemaal te ontmoeten. Je bent van harte welkom in het kerkelijk centrum (achter de Hervormde Kerk), Dorpsstraat 33 in Schoonrewoerd. We beginnen om half drie en om half vijf is het programma afgelopen. Het thema deze middag is: De twaalfjarige Jezus
Als je nog vragen hebt kun je even bellen met Janny Bruynes (0345-641358) of Lotte de Groot (0345-844525). Let op! De laatste contactmiddag van dit seizoen stond gepland op 14 april 2018, deze is verplaatst naar 21 april 2018.
Ouderenmiddag: D.V dinsdag 13 februari is er een gezamenlijke ouderenmiddag met de ouderen uit Zijderveld. Deze keer zijn wij te gast in Zijderveld. We gaan een bijbelquiz spelen onder leiding van ds. D. Verkuil. Als u zich nog niet opgegeven heeft, bel dan even (vóór maandag 12 februari) naar Gerda - tel. 616175. Graag om half 2 aanwezig bij het Kerkelijk Centrum. Allen van harte welkom.
JOZ: De JOZ van komende zondag (4-2-2018) wordt verplaatst naar de week erna (11-2-2018).
GZB-dag 17 maart 2018 D.V.: Ons gemeentelid Daniëlle Damsteeg werkt bij de GZB. Zij schrijft onderstaande uitnodiging, die ik graag overneem.
Deze leuke dag voor het hele gezin heeft als thema: “Laat je zien!” Met dit thema gaan we aanslag om als wereldwijde kerk meer oog te krijgen voor de mensen om ons heen. Van harte welkom allen!
Inspirerende sprekers komen uit: Colombia, Slowakije, Libanon, Zuid-Soedan. Komt u / kom jij ook naar deze bijzondere dag? Let op! Vanwege de grote opkomst vorig jaar, is aanmelden vanaf dit jaar verplicht. Aanmelden kan via www.gzb.nl/gzb-dag en is helemaal gratis. We zien u graag op 17 maart in Barneveld. Meer informatie vindt u op de website www.gzb.nl/gzb-dag, of leg even contact met Daniëlle.
ZAJW: Yes, er komt weer een ZAJW-avond aan! Vrijdag 16 februari gaan we met elkaar naar Jumpsquare in Nieuwegein. Spring in deze gezellige, sportieve avond! Geef je op voor donderdag 8 februari bij Mariët ( of via De kosten voor deze avond zijn 6 euro pp. We verzamelen om 20:15 in het Hervormd Centrum in Everdingen (Kerkstraat 5). Tot dan!
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Zaterdag 3 februari: 14.30 – 16.30 uur ~ Contactmiddag gehandicapten
Zondag 4 februari: na de avonddienst ~ Zangkwartiertje
Maandag 5 februari: 19.30 – 20.00 uur ~ Verkoop collectemunten in consistorie
Dinsdag 6 februari: 9.30 – 11.00 uur ~ Bijbelkring
Dinsdag 6 februari: 18.30 – 19.45 uur ~ Clik-kidz
Donderdag 8 februari: 19.30 – 21.00 uur ~ Pitstop
Tenslotte: ‘Heb je iemand ontmoet dit jaar die jouw leven heeft veranderd?’ Het is de vraag die staat op het theezakje dat uit de theepot hangt die op mijn bureau staat. Aan de andere kant van het toetsenbord ligt de Bijbel open bij Markus 5, de genezing van de bezetene van Gadara. Voor hem zou dit een zeer eenvoudige vraag zijn geweest waar maar één antwoord op mogelijk was: Jezus. Hij ontmoette Jezus en Die veranderde zijn leven volkomen. Komende zondag lezen we deze bijzondere genezing en staan we in de verkondiging stil bij wat Jezus deed in het leven van de mensen die Hij ontmoette.
Ontvang een hartelijke groet uit de pastorie, E. van der Poel.


Kerkdiensten: Zondag 28 januari om 9.30 uur ds. E. van der Poel (bediening Heilige Doop) en om 18.30 uur ds. H.J. Donken (Renswoude).
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op zondag 28 januari is psalm 29: 1 en voor de avonddienst psalm 4: 4.
Kinderoppas: Zondagmorgen 28 januari passen Sjanet Schipper, Joke de With en Emma de Korte op.
Collecten: Op zondag 28 januari zijn er 3 collectes; de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde voor de instandhouding van de predikantsplaats.
Financiële verantwoording: Tijdens de ouderenmiddag bracht de collecte €45,80 op. Verkoop van oud ijzer bracht €65 op, dit is bestemd voor het BWK.
Ds. Van der Poel ontving €50 voor de instandhouding van de predikantsplaats en €10 voor het BWK. En via de bezoekdames is er een gift van €10 binnen gekomen voor het BWK en een van €10 voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.
Kerkschoonmaak: Ook komende week wordt de kerk weer schoongemaakt, dit keer door Tineke van der Heijden en Aartje Vuurens.
Pastoraat: Gijs en Ineke van der Heiden (Wijnmalenstraat 21, 4143JA Leerdam) werden vorige week geconfronteerd met een groot verlies door het overlijden van de zus van Gijs. Dat is een grote klap, en daarbij is Gijs nu nog de enige overgeblevene uit het ouderlijk gezin. Voor hem en allen die rond hem heen staan, is het een heftige tijd. Dat het geloof in God tot troost mag zijn in deze moeilijke periode.
Andere gemeenteleden hebben te kampen met ziekte en zorg. We hebben voor hen afgelopen zondag zowel hardop als in stilte gebeden in de kring van de gemeente. Daarnaast danken we met hen die goede uitslagen kregen van de behandelend artsen. We mogen met hen dankbaar zijn als God de uitgevoerde behandeling zegent of gezegend heeft.
Terugblik gezamenlijke zendingsavond: Wij kijken terug op een indrukwekkende avond. Joop Gottmers heeft op een zeer boeiende manier verteld over zijn liefdeloze jeugd, zijn verlangen om gezien en gehoord te worden, zijn cocaïneverslaving, zijn dochter, zijn gevangenisstraf maar ook zijn rust die hij gevonden heeft in Jezus Christus onze Heere. Die God die alle dingen laat meewerken ten goede en al zijn/onze zonden op Zich nam. De collecte heeft €391,10 opgebracht en is geschonken aan stichting De goede aarde. Allen hartelijk bedankt voor uw komst.
Nieuw ingekomen: Het zijn inmiddels bekende gezichten tijdens de zondagse erediensten, maar sinds afgelopen week is het echtpaar van der Linden (Lisdoddelaan 44
4143 VH Leerdam) officieel overgeschreven naar onze gemeente. Van harte welkom in de gemeente en we wensen jullie van harte Gods zegen toe. Hieronder stellen Cees en Annet zich kort aan u voor:
Al geruime tijd bezoeken wij de kerkdiensten in de Hervormde Gemeente te Schoonrewoerd. Inmiddels zijn wij overgekomen vanuit de Hervormde Gemeente Leerdam en voelen wij ons thuis in het midden van de Hervormde Gemeente Schoonrewoerd. Zelf ben ik werkzaam als projectleider bij een uitvoerend bureau op het gebied van tankstations en autocarwash. Annet verzorgt de werkzaamheden thuis en is geregeld oppas oma. We hebben drie kinderen waarvan de oudste twee zijn getrouwd en hebben we drie schatten van kleindochters. Onze jongste dochter woont in een woonvoorziening van de vereniging “Op Weg met de Ander” met 24-uurszorg van Philadelphia Zorg. We hopen verder op goede ontmoetingen in de gemeente. Groeten Cees en Annet van der Linden.
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Dinsdag 30 januari: 19.00 – 20.30 uur ~ Ontdek!
Dinsdag 30 januari: 20.00 – 21.45 uur ~ Gesprekskring
Woensdag 31 januari: 19.45 – 20.30 uur ~ Gebedskring
Tenslotte: Komende zondag komen we als gemeente wederom samen rondom Gods Woord. We lezen verder in Markus, deze keer uit hoofdstuk 4 waarin de Zaaier uitgaat om te zaaien. In deze dienst zal de Heilige Doop bediend worden aan Marlin de With. Zo mogen we horen en zien dat God doorgaat met het verspreiden van Zijn Woord en Zijn beloftes aan mensen. Ontvang allen een hartelijke groet vanaf de Dorpsstraat, E. van der Poel
 


Kerkdiensten: Zondag 21 januari om 9.30 uur ds. E. van der Poel en om 18.30 uur ds. E. van Wijk (Hei- en Boeicop).
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op zondag 21 januari is psalm 121: 1 en voor de avonddienst psalm 3: 2.
Kinderoppas: Zondagmorgen 21 januari passen Lotte van der Poel, Petra den Hartog en Petra van Ooijen op.
Collecten: Op zondag 21 januari zijn er 3 collectes; de eerste collecte heeft een diaconale bestemming en is voor de stichting Voorkom, de tweede is voor de kerk en de derde voor de instandhouding van de predikantsplaats.
Financiële verantwoording: Er is een gift van €10 binnen gekomen voor de kerk, via de bezoekdames.
Rectificatie: In de Zaaier van afgelopen week was het bedrag van de zendingsbussen (€1.190,01) niet juist. Dit bedrag is de opbrengst van de Kerstsamenkomst 2017 en is bestemd voor de voedselbank te Leerdam. De opbrengst van de zendingsbussen van november - december 2017 is €315,05 geweest.
Kerkbalans 2018: De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2018 zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit jaar: “Geef voor je kerk”. Alle leden vanaf 16 jaar krijgen een brief met het verzoek om een bijdrage. Is de kerk en onze (Gods) gemeente voor u/jou ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk.
Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! De inkomsten uit actie Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze gemeente. Dankzij uw/jouw bijdrage kunnen we onze belangrijke en onmisbare taken en verantwoordelijkheden blijven vervullen voor de instandhouding van de predikantsplaats. Vanaf zaterdag 20 januari gaan onze vrijwilligers op pad om de enveloppen rond te brengen. In de week van 29 januari worden ze weer opgehaald. In de bijgesloten envelop kunt u de antwoordstrook doen, liefst voordat de vrijwilliger aanbelt. Bij voorbaat dank. Het college van kerkrentmeesters.
Kerkschoonmaak: In de komende week wordt de kerk schoongemaakt door Anja Sterk en
Corrie de Jong.
Pastoraat: Afgelopen maandag was het ‘Blue Monday’, naar verluidt de meest deprimerende dag van het jaar. Goede voornemens zijn gebroken, de dagen worden nog amper langer en de neerslachtigheid maakt zich meester van ons. Hoe het ook zij, we bidden voor hen die (sterk) beheerst worden door sombere gevoelens.
Daarnaast zijn het spannende weken voor diverse gemeenteleden die veelal buiten de aandacht van berichtgeving in De Zaaier willen blijven. Dat betekent dat we hen niet met name noemen in het gebed, toch willen we biddend om hen heen staan, en we denken ook aan hen die eenzaamheid kennen, in medische trajecten zitten of waar (in de naaste omgeving) de eindigheid van het leven zich duidelijk manifesteert. Van harte in Gods zorgende handen aanbevolen.
Geboorte: Op 11 januari 2018 werd bij Martijn en Jolanda van Vuren (Hoogeind 2b, 4143 LX Leerdam) een dochter geboren. Zij kreeg van haar ouders de namen Nienke Grietje. Nienke kwam in het ziekenhuis in Gorinchem ter wereld, maar mocht dezelfde dag nog naar huis. Via deze weg feliciteren we Martijn en Jolanda met de geboorte van hun eerste kind en wensen hen van harte Gods zegen toe bij de zorg voor Nienke. Jullie wonder, door God gegeven. Dat jullie je als gezin gedragen mogen weten in Zijn handen, omringd door het gebed van de gemeente en Nienke voor mogen gaan en wijzen op het leven dat verrijkt is door Gods nabijheid.
Verhuisbericht: Mevrouw Timmer uit Vianen is onlangs verhuisd. Het bleek voor haar niet verantwoord om nog langer zelfstandig te wonen. Het loslaten van een vertrouwde stek brengt allerlei gevoelens mee. We wensen haar alle kracht en sterkte toe en hopen dat zij snel zal aarden op haar nieuwe plek. Het nieuwe adres van mevrouw Timmer is: Hof van Batenstein 1, appartement 103, 4131 HB Vianen.
Overschrijving: Na een fors aantal jaar lid te zijn geweest in de kerk van Leerdam, is Jasper de With (Kerkeland 16, 4145 NE) onlangs formeel weer overgeschreven naar onze gemeente. Voor velen geen onbekend gezicht in het dorp en in de kerk, mede ook omdat hij al geruime tijd trouw de erediensten in ons kerkgebouw bezoekt. Van harte welkom en we wensen broeder De With een gezegende tijd onder de bediening van Gods Woord te midden van Zijn gemeente.
Zeskamp: Heb je zin in een gezellige en sportieve avond en ben je tussen de 12 en 15 jaar? Kom dan op zaterdag 3 februari van 19:30-22:00 uur naar de zeskamp in ‘de Copper’ in Hei- en Boeicop (Pleinstraat 1). De kosten zijn €5 per persoon. Opgeven kan tot zaterdag 27 januari bij of Tot 3 februari!!
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Dinsdag 23 januari: 18.30 – 19.45 uur ~ Clik-kidz
Donderdag 25 januari: 19.30 uur – 21.00 uur ~ Pitstop
Tenslotte: Deze week ben ik voor het laatst naar de bedrijfsarts geweest. De laatste weken heb ik mijn reguliere uren die horen bij het predikantschap in Schoonrewoerd al gewerkt, maar vanaf deze week is dat ook formeel gemaakt. Dit betekent dat de revalidatieperiode is afgesloten. Daar past dankbaarheid en verwondering bij, zowel richting de gemeente als zeker ook richting God, Die Zijn bewarende handen om ons gezin heeft gelegd.
Komende zondag gaan we verder in het Markus evangelie. Na de leerdienst afgelopen zondagavond over de sabbat/zondag n.a.v. Markus 2:27-28, lezen we nu hoofdstuk 3 de verzen 20-35.
Mogelijk dat elders in deze Zaaier aandacht is besteed aan het feit dat deze uitgave nummer 3000 is. Een prachtige mijlpaal waar we als aangesloten gemeentes dankbaar voor zijn. De Zaaier is voor velen een kerkblad waar wekelijks naar uitgekeken wordt en velen spellen elke pagina. Zo draagt ook dit blad bij aan de verspreiding van Gods Woord en de verbinding in en onder de gemeentes. Hartelijke groet aan u allen, E. van der PoelKerkdiensten: Zondag 14 januari om 9.30 uur ds. A. Jonker (Putten) en om 18.30 uur ds. E. van der Poel.
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op zondag 14 januari is psalm 118: 14 en voor de avonddienst psalm 2: 6.
Kinderoppas: Zondagmorgen 14 januari passen Emma van der Poel, Marilene Rochat, Larissa den Hertog en Jantine Beumer op.
Collecten: Op zondag 14 januari zijn er 3 collectes; de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de instandhouding van de predikantsplaats.
Financiële verantwoording: De collecteopbrengsten over de maand december zijn als volgt: Diaconie €721.59, St. Hulp Oost-Europa (avondmaalscollecte) €109.60, Hope & Serve €262.05, Instandhouding predikantsplaats €1.137.45 en voor de kerk €1.229.65 . De inhoud van de zendingsbussen over de maanden november en december bedroeg €1.190.01. Kerstmiddag ouderen €223.70. Voor het verjaardagsfonds (ten gunste van BWK) over het 4e kwartaal werd €517.87 bijeengebracht (totaal 2017 €1.814.63). Daarnaast mochten we 2 x €50 ontvangen voor het BWK. Voor de kerk ontvingen we: €500 (extra kerkbalans 2017), €200 (verkoop kerkbankje), €170 (opbrengst oud ijzer) 1 x €10, 1 x €20, 1 x €100 en 1 x €500.
Ook is er een gift van €10 via de bezoekdames binnen gekomen voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw financiële ondersteuning.
Kerkschoonmaak: In de komende week wordt de kerk schoongemaakt door Andrea de Leeuw en Annemarie van den Doel.
Pastoraat: Het nieuwe jaar is begonnen, maar dat betekent niet dat de pastorale zorgen bij een aantal gemeenteleden in één klap voorbij zijn. Die zijn helaas ook het nieuwe jaar mee ingegaan. Bij Caroline Meerkerk (Kortgerecht 38) wil de revalidatie van haar schouder nog niet vlotten. De pijn in het gewricht blijft nadrukkelijk aanwezig en dat maakt dat het haar in haar dagelijks functioneren voorlopig blijft beperken.
We zijn dankbaar met hen die na een medische ingreep weer thuis kwamen en leven via deze weg mee met hen die (lang) wachten op een oproep om naar het ziekenhuis te komen. Voor Anne en Karin Baars zijn het spannende tijden, nu Karin op korte termijn is uitgerekend. Met hen zijn we dankbaar voor de goede medische begeleiding en we bidden als gemeente voor deze mensen, samen met hun zoon Ischa en het nu nog ongeboren leven dat Karin onder haar hart draagt.
Catechisatie: Komende week wordt er door de zendingscommissie een bijzondere avond georganiseerd, die ook voor de jeugd heel boeiend is. Daarom zal er op maandag 15 januari géén reguliere catechese zijn, maar verwachten we alle jeugd op donderdag de 18e in de kerk.
Pakketzegels: Hartelijk dank voor de pakketzegels die de diakenen zowel via de collectezak als via de brievenbus van de pastorie mochten ontvangen. De boodschappenpakketten zullen een goede bestemming krijgen. Heeft u nog zegels over, dan kunnen die ook in januari nog ingeleverd worden. Heel hartelijk welkom en zeer gewaardeerd.
Zendingsavond: 18 januari is er Deo Volente een gezamenlijke zendingsavond. Joop Gottmers van Stichting ‘de goede aarde’ hoopt deze avond in te vullen. Hij getuigt over wat God in zijn leven heeft gedaan. God heeft hem gered van de duistere wereld van drugs en criminaliteit, waarin hij een grote rol speelde. Hij gelooft dat als God niet had ingegrepen in zijn leven, hij al vele jaren dood was geweest. Komt u/jij luisteren naar het verhaal van Joop Gottmers? In het bijzonder nodigen we de jeugd uit! Ook kunt u deze avond zijn boek ‘Knockout’ kopen voor €12. De avond begint om 19.30 uur en om 19.00 uur gaan de deuren van de Hervormde Kerk open. Allen van harte welkom.
Ouderenmiddag: Woensdagmiddag 17 januari is er om 14.30 uur een ouderenmiddag in het Kerkelijk Centrum. Deze middag komt dhr. Arie Bassa van Stichting Boerderij en erf Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Hij vertelt aan de hand van beeldmateriaal over boerderijen in de streek en hoe deze behouden blijven. U ben allen heel hartelijk welkom. Wilt u vervoer, dan graag even bellen naar Marian (tel. 641566).
ZAJW: Er komt een heerlijke sportieve avond aan, speciaal voor jou, als je 15 jaar of ouder bent. Op vrijdagavond 19 januari willen we met elkaar gaan schaatsen. Dus haal je schaatsen uit het vet, trommel al je vrienden op en geef je vóór 17 januari op bij Caroline Meerkerk, dit kan via de mail () of met je telefoon (06-13292465).
We vertrekken om 19.30 uur bij het Kerkelijk Centrum van Schoonrewoerd en de kosten voor deze avond zijn €6.
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Zondag 14 januari: na de avonddienst ~ Focus
Dinsdag 16 januari: 9.30 – 11.00 uur ~ Bijbelkring
Dinsdag 16 januari: 19.00 – 20.30 uur ~ Ontdek!
Woensdag 17 januari: 14.30 – 16.30 uur ~ Ouderenmiddag
Donderdag 18 januari: 19.30 uur ~ Zendingsavond
Tenslotte: De kerstdagen en jaarwisseling liggen weer achter ons. We kijken dankbaar terug op gezegende ontmoetingen, waarin het licht van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God steeds op verschillende manieren tot ons kwam. Zo mochten we met elkaar Zijn naam, Jezus, ontdekken door niet horizontaal naar de geschiedenis te kijken, maar te leren om van boven naar beneden te lezen. Zijn naam is zichtbaar door de hele wereldgeschiedenis heen.
Het nieuwe jaar is begonnen, u ziet in de agenda dat de tweede helft van het winterwerk weer volop draait. Ook dat is een reden om dankbaar te zijn. Dankbaar zowel naar God als naar elkaar voor al het werk dat in de gemeente mag gebeuren. De komende periode tot en met de Pasen wil ik in de zondagse erediensten enkele gedeelten uit het Markus evangelie bepreken. Komende zondagavond slaan we het einde van hoofdstuk 2 op, waar Jezus spreekt over het houden van de sabbat en dat de sabbat gemaakt is ter wille van de mens en niet de mens ter wille van de sabbat. Het houden van de sabbat in de christelijke vrijheid, ingebed in het jaar 2018; het geeft heel veel stof tot gesprek en overdenking. Het is mijn voornemen om in deze dienst een aantal lijnen te trekken naar de zondag als geheiligde, apart gezette dag. Ik hoop voor u en jou zondag bij de ingang van de kerk een hand-out beschikbaar te stellen waarop de kerngedachten van de preek staan verwoord. We zien uit naar gezegende diensten. Ontvang een hartelijke groet, E. van der Poel.
Kerkdiensten: Er zijn de komende weken veel momenten om als gemeente samen te komen:
  • 24 december: 9.30 uur ~ ds. G. van Wolfswinkel (Everdingen)
  • 24 december: 21.30 uur ~ gezamenlijke kerstnachtdienst in de Gereformeerde Kerk
  • 25 december: 9.30 uur ~ ds. E. van der Poel
  • 25 december: 18.30 uur ~ ds. J.A.W. Verhoeven (Leerdam)
  • 26 december: 9.30 uur ~ kerstviering van de clubs
  • 31 december: 9: 30 uur ~ ds. J. Vis (Meerkerk)
  • 31 december: 18.30 uur ~ ds. E. van der Poel
  • 1 januari: 9.30 uur ~ ds. E. van der Poel
  • 7 januari: 9.30 uur ~ ds. P. v.d. Berg (Asperen)
  • 7 januari: 18.30 uur ~ prop. J.A. Hoogesteger (Ouderkerk aan den IJssel)
Voorzang: 24/12 – 9.30 uur: psalm 72: 11
25/12 – 9.30 uur: Lofzang van Maria: 1 en om 18.30 uur: psalm 150: 1
31/12 – 9.30 uur: Tien geboden: 10 en om 18.30 uur: psalm 150: 3
1/1 – 9.30 uur: psalm 95: 2
7/1 – 9.30 uur: psalm 23: 3 en om 18.30 uur: psalm 1: 1
Kinderoppas: 24/12: Larissa den Hertog, Jantine Beumer en Jean-Paul Wursten
25/12: Herriet den Hertog, Lotte de Groot en Melissa de Jong
26/12: Esther Vollmuller en Jennifer de Jong
31/12: Petra den Hartog en Lotte de Groot
1/1: Lydia Kool en Bertine Sterk
7/1: Gera Korevaar, Carola Zwart en Michelle Wursten
Collecten: 24/12: diaconie – kerk – instandhouding predikantsplaats
25/12: diaconie – kerk – instandhouding predikantsplaats
26/12: jeugdclubs
31/12: diaconie – kerk – instandhouding predikantsplaats
1/1: diaconie – kerk – instandhouding predikantsplaats
7/1: diaconie voor De Hoop – kerk – instandhouding predikantsplaats
Financiële verantwoording: De Kerkrentmeesters ontvingen een gift van €50 voor het BWK, een gift van €50 voor de kerk en €155 aan giften tijdens het rondbrengen van een Handvol Koren. Ds. Van der Poel ontving €50 en €10 voor de kerk. Bedankt voor uw financiële bijdrage.
Kerkschoonmaak: Ook in de komende weken wordt de kerk weer schoongemaakt: in week 52 door Tineke Kool en Josina den Hertog; in week 1 door Mariëlle Zijderveld en Annemiek de Korte en in week 2 door Marian de Bruijn en Ineke den Hartog.
Pastoraat: Van diverse gemeenteleden mocht ik verheugende berichten horen aangaande hun gezondheid. Wat mogen we het als zegen ervaren als een arts ons meedeelt dat de medische ingreep geslaagd is, of als op een scan geen ernstige ziektes geconstateerd zijn. In dankbaarheid brengen we aan onze God deze verwondering in het gebed. Tegelijk bidden we voor hen die moeite en zorg ervaren. We bidden om kracht, volharding en geduld.
Contactmiddag: Komende contactmiddag willen we met elkaar het kerstfeest vieren! Jullie zijn welkom op zaterdag 23 december a.s. We zullen met elkaar kerstliederen zingen, luisteren naar het kerstverhaal en jullie krijgen een verrassing mee naar huis. Je bent van harte welkom in het kerkelijk centrum (achter de Hervormde Kerk), Dorpsstraat 33 in Schoonrewoerd. We beginnen om half drie en om half vijf is het programma afgelopen.
We vinden het erg leuk om nieuwe mensen te ontmoeten, dus als je iemand kent die het leuk zou vinden om naar de contactmiddag te komen, neem hem of haar gerust mee. Als je nog vragen hebt kun je even bellen met: Janny Bruynes (0345-641358) of Lotte de Groot (0345-844525). We zien uit naar een mooi kerstfeest, tot dan! De commissie van de contactmiddag
Kerstsamenkomst 2017: Op de avond vóór Kerst, zondagavond 24 december willen we in samenwerking met de Gereformeerde Kerk, de geboorte gedenken van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Op deze Kerstsamenkomst hopen we opnieuw veel dorpsgenoten te mogen ontmoeten. Dit jaar zal deze gehouden worden in de Gereformeerde Kerk en begint om 21.30 uur. De deuren staan open vanaf 21.00 uur. Het thema dit jaar is : “All you need …”. Ds. G. van den Berg- de Haan en ds. E. van der Poel zullen de Kerstsamenkomst leiden. De avond zal muzikaal ondersteund worden door het Kerstprojectkoor o.l.v. Willemdirk van den Berg, pianiste Jelly van Aken en organist Ard-Jan Kaan. Ook zal de avond verder ondersteund worden door enkele musici. De collecte deze avond zal bestemd zijn voor de Voedselbank te Leerdam. Wij hopen u en jou te mogen ontmoeten. Komt allen tezamen! De Kerstsamenkomst-commissie.
Pakketzegels: Hartelijk dank voor de pakketzegels die de diakenen zowel via de collectezak als via de brievenbus van de pastorie mochten ontvangen. De boodschappenpakketten zullen een goede bestemming krijgen. Heeft u nog zegels over, dan kunnen die ook in januari nog ingeleverd worden. Heel hartelijk welkom en zeer gewaardeerd.
Open jeugdwerk: Het OJW presenteert: schaatsen! Op 5 januari 2018 willen we met jullie, jongeren van 12 t/m 15 jaar een avond naar de ijsbaan! We verzamelen in het K.C. “De oude school” in Zijderveld om 19.30 uur. Heb je ook zin om mee te gaan, geef je dan snel op, dit kan tot en met woensdag 3 januari, bij John Arendonk (Tel: 0345-642351 of
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Zaterdag 23 december: 14.30 – 16.30 uur ~ Contactmiddag gehandicapten
Woensdag 27 december: 19.45 – 20.30 uur ~ Gebedskring in de consistorie
Maandag 1 januari: na de ochtenddienst ~ koffiedrinken
Zondag 7 januari: tijdens de ochtenddienst ~ Kind en Evangelie
Zondag 7 januari: na de ochtenddienst ~ JOZ bij Bart en Lotte de Groot (Masada 2)
Maandag 8 januari: 19.30 – 20.00 uur ~ verkoop van collectemunten in de consistorie
Dinsdag 9 januari: 18.30 – 19.45 uur ~ Clik-kidz
Dinsdag 9 januari: 20.00 – 21.45 uur ~ Gesprekskring
Woensdag 10 januari: 20.00 – 21.30 uur ~ HuisBijbelVrouwenKring bij Gera Korevaar (Pr. Amaliastraat 39)
Donderdag 11 januari: 19.30 – 21.00 uur ~ Pitstop
Tenslotte: Het is al weer de laatste Zaaier van 2017. De tijd snelt vooruit en wij vliegen er vaak achteraan. Voor velen van u en jullie, of beter gezegd: van ons, was 2017 een bewogen jaar. Mooie dagen, rijke momenten werden afgewisseld met zware dagen en donkere gebeurtenissen. In dit alles mogen we geloven dat God er was, is en zal zijn en dat Hij boven alle aardse golven uitgaat (naar psalm 93). Zijn licht mocht ook in het afgelopen jaar stralen in de gemeente en soms werkte God op verrassende wijze, zowel in het midden van onze gemeente als in het dorp. We zijn Hem dankbaar voor Zijn trouw.
In de komende weken hebben we als gemeente zowel tijd als ruimte om elkaar te ontmoeten. Ik zie uit naar de ontmoetingen met God in het midden van de gemeente. Zo mogen we verwachtingsvol uitzien naar de HEERE Die niet los laat het werk dat Hij begonnen is.
Rest mij, namens Heidi, Emma, Lotte en Floortje u te bedanken voor het meeleven rond deze feestdagen en u en jullie Gods zegen op het kerstfeest toe te wensen en tevens een gezegend 2018.
Kerkdiensten: Op zondag 17 december gaat om 9:30 uur ds. H. Penning (Langerak) en om 18:30 uur ds. C. Mijderwijk (Meerkerk) voor.
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst is psalm 1: 1 en voor de avonddienst psalm 149: 1.
Kinderoppas: De oppas wordt zondagochtend 17 december verzorgd door Emma van der Poel, Marilène Rochat en Bart Vollmuller.
Collecten: Op zondag 17 december zijn er de drie bekende collectes, voor de diaconie, de kerk en de instandhouding van de predikantsplaats.
Financiële verantwoording: Via een van de diakenen werd €20 ontvangen voor de kerkradio. Ds. Van der Poel ontving €50 en €20 euro voor de kerk. Hartelijk dank voor uw giften.
Begroting kerkrentmeesters 2018: De begroting 2018 van het kerkrentmeesterschap is door de kerkenraad goedgekeurd. Voor belangstellenden ligt deze van 18 t/m 22 december ter inzage bij Carla de Leeuw, Dorpsstraat 29. Mocht u hiervan gebruik willen maken, wilt u dan vooraf een afspraak maken, telefoonnummer 0345-642273.
Het college van kerkrentmeesters.
Begroting diaconie 2018: Ook de begroting 2018 van de diaconie is door de kerkenraad goedgekeurd. Voor belangstellenden ligt ook deze van 18 t/m 22 december ter inzage. Belangstellenden kunnen zich melden bij Josina den Hertog, Anthoniuswerf 12, 0345-642787. Met haar kunt u dan een afspraak maken voor de inzage. Het college van diakenen.
Kerkschoonmaak: Komende week wordt de kerk schoongemaakt door Wijna en Amanda van Soest.
Pastoraat: Teus van Kekerix keerde sneller dan verwacht terug uit het ziekenhuis naar huis (Hoogeind 4, 4143 LX Leerdam). Dat geeft reden tot dankbaarheid. Er volgt nu een periode van revalidatie, waarin met name in de eerste weken rust (en dus ook geduld) gevraagd wordt om de botbreuken te laten genezen. We bidden voor Teus en zijn vrouw Corrie en hun verdere gezin om Gods nabijheid en kracht in de komende maanden. Andere gemeenteleden gaan juist een tijd in van onderzoek en ingrepen. Via deze weg wordt er ook met u meegeleefd en meegebeden.
Hope & Serve: In deze week zijn Jan en Marjan Meerkerk weer actief in Roemenië.
De op de scholen ingezamelde schoendozen worden uitgedeeld en ook zal er o.a. kleding, voedsel en brandstof bij gezinnen worden bezorgd. Veel is er bij elkaar gebracht en zo mogen we delen van wat God ons gegeven heeft. Laten we bidden voor Jan en Marjan en allen die met hen mee zijn. Dat ze daar Gods licht mogen verspreiden en zo ook verder aan Gods Koninkrijk mogen bouwen.
Ouderenmiddag: Het kerstfeest wat we met u willen vieren D.V. is op woensdag 20 december. Als het goed is, heeft u de uitnodiging ontvangen, en heeft u zich op kunnen geven. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, kunt u dat alsnog doen. Deze middag begint om 15.00 uur in het Kerkelijk Centrum. Ds. van der Poel zal de meditatie houden. We eindigen de middag met een broodmaaltijd. Om ongeveer 19.00 uur zal de avond afgelopen zijn. Ook als u vervoer nodig heeft en dit nog niet heeft doorgegeven, kunt u contact opnemen met Marian (tel.641566). Allen van harte welkom.
Kerstsamenkomst 2017: Op de avond vóór Kerst, zondagavond 24 december willen we in samenwerking met de Gereformeerde Kerk, de geboorte gedenken van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Op deze Kerstsamenkomst hopen we opnieuw veel dorpsgenoten te mogen ontmoeten. Dit jaar zal deze gehouden worden in de Gereformeerde Kerk en begint om 21.30 uur. De deuren staan open vanaf 21.00 uur. Het thema dit jaar is : “All you need …”. Ds. G. van den Berg- de Haan en ds. E. van der Poel zullen de Kerstsamenkomst leiden. De avond zal muzikaal ondersteund worden door het Kerstprojectkoor o.l.v. Willemdirk van den Berg, pianiste Jelly van Aken en organist Ard-Jan Kaan. Ook zal de avond verder ondersteund worden door enkele musici. De collecte deze avond zal bestemd zijn voor de Voedselbank te Leerdam. Wij hopen u en jou te mogen ontmoeten. Komt allen tezamen! De Kerstsamenkomst-commissie.
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Dinsdag 12 december: 17.00 – 19.30 uur ~ gezamenlijke clubavond (voor iedereen van Clik-kidz, Ontdek!, Pitstop en JOZ)
Woensdag 20 december: 15.00 – 19.00 uur ~ Ouderenmiddag
Donderdag 14 december: 19.30 - 21.00 uur ~ Pitstop
Tenslotte: De sneeuw heeft in de afgelopen week ons strak georganiseerde land en leven behoorlijk in de war gestuurd. Voor velen gaf het de nodige pret, voor anderen was het lastig. Een groep catechisanten heeft in de buurt laten zien dat we in de kerk niet alleen praten over barmhartigheid, maar het ook met sneeuwschuivers en bezems in praktijk brengen. Een aantal stoepen en straten bij ouderen in de buurt werd sneeuwvrij gemaakt.
Sneeuw, het roept ook tal van Bijbelse beelden in ons op. De belofte van God in Jesaja 1 dat Hij onze zonde – al is deze rood als scharlaken –  wit zal maken voor een ieder die naar Hem luistert, zien we in de afgelopen dagen beeldend voor ogen. Iemand berekende in de afgelopen week de hoeveelheid sneeuwvlokken die in Nederland gevallen is. Het was een getal van 70 met 15 nullen daarachter. Laten we dus aan de genade van God maar nooit twijfelen.
Ontvang een hartelijke groet vanaf een wit Dorpsplein. E. van der Poel
 


Kerkdiensten: Zondag 10 december om 9:30 uur ds. E. van der Poel (viering Heilig Avondmaal) en om 18:30 uur ds. E. van der Poel (dankzegging Heilig Avondmaal).
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst is psalm 136: 1 en voor de avonddienst psalm 148: 5.
Kinderoppas: Zondag 10 december passen Lotte van der Poel, Amanda van Soest, John Arendonk en Mirjam Meerkerk op.
Collecten: Op zondag 10 december zijn er drie collectes, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor de instandhouding van de predikantsplaats. De opbrengst van de bekers bij het Heilig Avondmaal is bestemd voor de stichting Hulp Oost Europa.
Financiële verantwoording: Ds. Van der Poel ontving tijdens een huisbezoek €20. Hartelijk dank voor uw gift.
Kerkschoonmaak: Komende week wordt de kerk schoongemaakt door Lydia Kool en Willianne Meerkerk.
Pastoraat: De heer T(eus) van Kekerix (Hoogeind 4, 4143 LX, Leerdam) verblijft in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft. Tijdens een bedrijfsongeval brak hij zijn bekken op meerdere plaatsen. Een hele schok, omdat het besef er ook is dat de gevolgen nog ernstiger hadden kunnen zijn. Het betekent een lange weg van pijnlijke revalidatie, die mogelijk een jaar in beslag zal nemen. Naar verwachting zal hij aan het einde van deze week een revalidatieplek krijgen wat meer in de buurt van ons dorp. We bidden voor hem en zijn vrouw en verdere gezin tot God dat Hij nabij is en deze broeder wil dragen door deze tijd heen.
Ook andere gemeenteleden kregen te kampen met ziekte en zorg. Geslaagde medische ingrepen vragen veelal om een lange periode van rust en revalidatie, waarbij een groot beroep wordt gedaan op het geduld. Ons gebed is dat de Heilige Geest u en jou dit deel van de negenvoudige vrucht van de Geest in rijke mate schenkt.
Huwelijksjubileum: Op 6 december mochten de heer en mevrouw Van Weverwijk – Peters (Diefdijk 44a, 4143 MG, Leerdam) stilstaan bij het heugelijke feit dat ze 50 jaar binnen de band van het huwelijk in liefde met elkaar verbonden zijn. We feliciteren u met dit gouden lustrum. In deze felicitatie danken we God Die jullie nabij is geweest in de tijd die achter jullie ligt en we bidden Hem dat Hij jullie ook in de komende jaren draagt.
Pastoraal contact: ‘Mag ik u bellen dominee als er iets is?’ Die vraag werd me onlangs gesteld en het lijkt me goed om daar – nogmaals – duidelijkheid over te geven. Urgente zaken kunnen altijd doorgegeven worden, ook op de dagen (woensdag en zaterdag) dat ik niet werk. Zeker met het oog op de voorbede in de zondagse eredienst is het fijn dat u zelf even contact zoekt. Op grond van een gerucht dat het dorp rond gaat (en mij wel of niet bereikt) wordt er geen voorbede gedaan. Schroom dus niet om contact te zoeken; dat voorkomt ook teleurstelling. Mocht ik niet bereikbaar zijn, dan kan dit contact ook via een ouderling of andere ambtsdrager verlopen.
Pakketzegels: Als u nog pakketzegels van enkele Leerdamse supermarkten over hebt, weet dan dat onze diakenen ze goed kunnen gebruiken in hun diaconale taak. U kunt ze in de collectezak stoppen, of anders door de brievenbus van de pastorie.
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Zondag 10 december: tijdens de ochtenddienst ~ Kind en Evangelie
Zondag 10 december: na de avonddienst ~ Focus
Dinsdag 12 december: 18.30 – 19.45 uur ~ Clik-kidz
Dinsdag 12 december: 20.00 – 21.45 uur ~ Gesprekskring
Donderdag 14 december: 19.30 - 21.00 uur ~ Pitstop
Tenslotte: Afgelopen zondag bereidden we ons voor op de bediening van het Heilig Avondmaal met het gebed van Jesaja. Jesaja bracht de grote daden van God in herinnering, juist in de dagen dat de eer van Gods Naam op het spel stond. ‘Och, dat U de hemel zou openscheuren, dat U zou neerdalen’, het vormde de kernachtige bede, die ook gelezen is met advent en opnieuw vervuld wordt met de (weder)komst van Christus. Zo mogen we komende zondag – Deo Volente – het Heilig Avondmaal gereed zien staan. Juist in de tijd van advent (komst) mag de nodiging klinken: ‘Kom!’. We zullen in de verkondiging ons opnieuw laten leiden door dit gebed van Jesaja. In de morgendienst vindt de verkondiging plaats met als kerntekst Jesaja 64:3-5a en in de avonddienst waarin we God dankzeggen staat Jesaja 64:8 centraal. We lezen deze teksten met het oog op de viering van het Heilig Avondmaal en Advent. Van harte welkom onder de bediening van het Woord en het sacrament.
Ontvang een hartelijke groet, E. van der Poel


Kerkdiensten: Zondag 3 december om 9:30 uur ds. E. van der Poel (voorbereiding Heilig Avondmaal) en om 18:30 uur ds. L. Plug (Barneveld).
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op zondag 3 december is psalm 99: 8 en voor de avonddienst psalm 147: 3.
Kinderoppas: Zondagmorgen 3 december passen Gera Korevaar, Karin Baars en Michelle Wursten op.
Collecten: Op zondag 3 december zijn er drie collectes, de eerste collecte heeft een diaconaal doel en is bestemd voor Hope and Serve, de tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor de instandhouding van de predikantsplaats.
Financiële verantwoording: De collecten over de maand november bedroegen GZB € 339.95, Diaconaal Maatschappelijk Werk € 184.23, Diaconie € 688.91, instandhouding predikantsplaats € 692.50 en voor de kerk € 949.95 . Giften ontvangen tijdens de ouderenmiddag € 41.-- en de busjes kerkradioluisteraars € 486.59.
Door de pastorale ouderlingen werd €60 ontvangen voor het BinnenWerkKerk. Hartelijk dank voor deze ondersteuning.
Kerkschoonmaak: Komende week wordt de kerk schoongemaakt door Caroline Meerkerk en Heidi van der Poel.
Actie kerkbalans: De voorbereidingen voor de actie kerkbalans 2018, welke in de maand januari gehouden zal worden, zijn al weer in volle gang. Graag vragen wij u als u uw (toegezegde) bijdrage voor 2017 nog niet heeft overgemaakt, om dit voor het einde van het jaar rond te maken. Mogen we hierin op uw medewerking rekenen?
Pastoraat: Voor zover mij bekend liggen er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Dit neemt niet weg dat bij velen de scheidslijn tussen ziekte en gezondheid, tussen dood en leven, tussen verdriet en vreugde maar heel dus is. Het leven kan zomaar omslaan, soms naar de mooie kant, maar soms ook naar de kant van moeite en zorg. Zo blijft het gebed in dankbaarheid naar God en in de nood naar God. We leven toe naar Kerst, we zien uit naar het feest waarin we gedenken en vieren dat God Zelf, Immanuël (God met ons), mens werd. Jezus weet wat het is om mens te zijn, in vreugde en verdriet. Dat Hij ons leven wil verlichten.
In memoriam - Herber de Leeuw: Geheel onverwacht is Herber de Leeuw (Kerkweg 25) woensdag 15 november overleden. ’s Morgens was Her nog volop in de weer voor het garagebedrijf dat hij zo’n dertig jaar geleden begonnen was en dat nu geleid wordt door zijn zoon Huib. Vroeg in de middag werd hij thuis onwel waarop zijn vrouw Emmy alarm heeft geslagen. De hulp mocht niet meer baten en Her is kort daarna in het ziekenhuis overleden.
Voor Her waren auto’s meer dan een bron van inkomsten. Het was zijn passie. Hij combineerde dat met een warm hart voor mensen, in het bijzonder voor de autobestuurder. Hij zou nooit zomaar voorbijrijden aan een gestrande automobilist. Hij zou in ieder geval stoppen en kijken of hij er wat aan kon doen. In de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan - gelezen en overdacht tijdens de dienst van Woord en Gebed voorafgaand aan de begrafenis - komen we ook iemand tegen met een open oog voor wat hij ziet langs de kant van de weg. Het is een verhaal met universele zeggingskracht. Het is immers een gewoon verhaal, uit het alledaagse leven. Maar het boort een diepere laag aan, omdat het wil vertellen dat zonder barmhartigheid ons leven en elk geloven zijn grond mist. Het heengaan van Her roept bij zijn dierbaren grote vragen en begrijpelijk ook onbegrip en boosheid op. Waarom moest dit gebeuren? Jezus vertelt dat God niet degene is die ons aanvalt of die onze motor stil laat vallen. Jezus wil juist degene zijn die als dé Barmhartige zich ontfermt over mensen die Hij - door welk kwaad ook getroffen – aantreft langs de weg van het leven. Hij maakt onze wonden schoon, Hij verbindt ons en draagt ons tot in de hemelse Herberg. Daar betaalt Hij de Herbergier voor ons verblijf.
Op woensdag 22 november namen wij afscheid van Her tijdens een drukbezochte dienst van Woord en Gebed in Rehoboth. Velen begeleidden vervolgens de diepbedroefde familie naar de begraafplaats te Schoonrewoerd. Ons medeleven gaat uit naar Emmy, Huib en Frouke, Wilma en Jan, en de kleinzonen Remco en Niels. Wij bidden dat het Evangelie van de Barmhartige Samaritaan hen tot steun en troost zal zijn. Ds M.B. (Ben) Heijting (Leerdam)
Herdenken overleden gemeenteleden: Afgelopen zondag hebben we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar de volgende gemeenteleden in het midden van de gemeente en voor Gods aangezicht herdacht:
Sjoukje van der Perk - de With, geboren op 3 augustus 1963 - overleden op 21 december 2016; in de leeftijd van 53 jaar.
Johannes van der Heijden, geboren op 1 juni 1931 - overleden op 25 februari 2017; in de leeftijd van 85 jaar
Arie Boogerd, geboren op 21 november 1928 - overleden op 3 maart 2017; in de leeftijd van 88 jaar
Johannes Cornelis van Beek, geboren op 5 februari 1930 - overleden op 13 april 2017; in de leeftijd van 87 jaar
Jan den Braber, geboren op 26 december 1930 - overleden op 23 mei 2017; in de leeftijd van 86 jaar
Leendert Bogerd, geboren op 22 oktober 1946 - overleden op 6 augustus 2017; in de leeftijd van 70 jaar
Johannes van Kleij, geboren op 20 augustus 1932 - overleden op 7 augustus 2017; in de leeftijd van 84 jaar
Coenraad Horden, geboren op 2 september 1936 - overleden op 23 augustus 2017; in de leeftijd van 80 jaar
Johanna Middag - Hol, geboren op 22 januari 1922 - overleden op 30 september 2017; in de leeftijd van 95 jaar
Herber de Leeuw, geboren op 15 juli 1945 - overleden op 15 november 2017; in de leeftijd van 72 jaar
De tekst voor de verkondiging kwam uit Romeinen 8 over het zuchten van de schepping. Dit zuchten is dankzij Gods genade niet zinloos, maar wie in het geloof in Christus mag leven en sterven, mag hier op aarde al reikhalzend uitzien naar Gods eeuwige toekomst.
Ringweekend: Het Ringweekend komt er weer aan! Ben jij 15 jaar of ouder en heb je zin in een geweldig leuk weekend met leeftijdsgenoten? Houd dan 23 t/m 26 februari 2018 vrij en geef je op! Mail naar . Het thema dit jaar is ‘ENJOY’. Heb jij zin om weer een weekend lang te genieten van alle gezelligheid, spellen en Bijbelstudies? Geef je dan snel op! En tot dan! De Ringweekendcommissie (facebook.com/ringweekend)
OJW (Open Jeugdwerk): Bowlen, altijd gezellig! Op zaterdagavond 16 december hopen we gezellig te gaan bowlen in Groot-Ammers. Dus ben jij tussen de 12 en 15 jaar en heb je deze avond nog vrij? Dan kun je gezellig met ons mee. We verzamelen om 19:30 uur en doen dat dit keer in Nieuwland in het gebouw ´Onder de Toren´ (Kerkstraat 5) Kosten: €5,- Het duurt tot ongeveer 21:45 uur. Opgeven (indien mogelijk incl. chauffeur) voor 7 december via: of stuur ff een berichtje naar 06-11498253
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Zondag 3 december: 11.00 – 13.00 uur ~ JOZ bij Bart en Lotte (Massada 2)
Zondag 3 december: na de avonddienst ~ Zangkwartiertje
Maandag 4 december: 19.00 – 20.30 uur ~ Ontdek! (ipv dinsdag 5/12)
Maandag 4 december: 19.30 – 20.00 uur ~ verkoop collectemunten in de consistorie
Dinsdag 5 december: 9.30 – 11.00 uur ~ Bijbelkring
Woensdag 6 december: 20.00 – 21.30 uur ~ Huisbijbelvrouwenkring bij Gera Korevaar (Pr. Amaliastraat 39)
Donderdag 7 december: 20.00 uur ~ Bezinningsuur voor het Heilig Avondmaal in de kerk
Tenslotte: Voorzichtig klinken de eerste liederen van advent al weer. We zien uit naar de komst van God. Komende zondag mogen we ons Deo Volente in het licht van deze God voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. We lezen zowel bij de voorbereiding, viering en dankzegging uit Jesaja 64. Komende zondag beginnen we te lezen bij Jesaja 63:7, een gebed om genade en staan we in de verkondiging stil bij Jesaja 64:1. In dit gebed staat de eer van God op het spel, Zijn Naam centraal. Ik hoop tijdens het bezinningsmoment op donderdagavond in het eerste gedeelte met u aan de Avondmaalstafel na te denken over één van de namen van het Kind dat geboren zal worden waarover Jesaja 9 schrijft.
Ontvang een hartelijke groet, E. van der Poel


Kerkdiensten: Zondag 26 november om 9:30 uur ds. E. van der Poel (Eeuwigheidszondag) en om 18:30 uur ds. J.W. Hooydonk (Kockengen).
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op zondag 26 november is psalm 3: 2 en voor de avonddienst psalm 146: 4.
Kinderoppas: Zondagmorgen 26 november passen Carola Zwart, Jennifer de Jong en Petra den Hartog op.
Collecten: Op zondag 26 november zijn er weer drie collectes, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor de instandhouding van de predikantsplaats.
Financiële verantwoording: Ds. Van der Poel ontving €20 voor de kerk en via de bezoekdames is er een gift van €10 binnen gekomen voor de kerk. Hartelijk dank.
Kerkschoonmaak: Komende week wordt de kerk schoongemaakt door Adrie de Bruijn en
Petra den Braber.
Gedoopt: In de eredienst op zondag 26 november werd het teken en zegel van de Heilige Doop bediend aan Fenne Aukje Schipper, dochter van Anne en Sjanet Schipper–Hovestadt en zusje van Nova. Het thema voor de verkondiging over psalm 62 was ‘Moedige Beschermer’. Uit vers 8 van deze 62e psalm kwam ook de tekst die Fenne met de doop mee kreeg: ‘In God is mijn heil en mijn ​eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.’ Door de doop heen verbindt God Zijn Naam aan Fenne en beloofd haar om een rots onder haar te zijn, een beschermer om haar en een gids die haar wil leiden naar een veilige vesting. Zo mocht door Woord en sacrament Jezus Christus oplichten, waardoor moedige beschermer niet alleen de betekenis is van de naam Fenne, maar Deze Moedige Beschermer zin en betekenis geeft aan haar leven. We feliciteren Anne en Sjanet hartelijk met de doop van hun dochter en bidden hen Gods nabijheid toe in de (christelijke) opvoeding.
Pastoraat: Afgelopen zondag mocht de heer G. den Hartog (Koningin Julianastraat 2, 4145 KM Schoonrewoerd) zijn 90e verjaardag vieren. Via deze weg feliciteren we u van harte en danken we God voor deze mijlpaal die u, samen met uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind om u heen, heeft mogen behalen. In deze felicitatie klinkt ook de dank aan de HEERE door, Die u nabij is geweest in mooie, maar ook verdrietige momenten in het leven. Van Hem is de belofte dat Hij ons het goede steeds wil laten zien (naar Psalm 85:4 berijmd).
We leven mee met gemeenteleden die in de afgelopen periode een medische ingreep hebben ondergaan of zij die elke dag leven met de onzekerheid die huist in hun lichaam. In Gods handen aanbevolen!
Overleden: Op woensdag 15 november 2017 kwam zeer plotseling aan het leven van Herber de Leeuw, die woonde aan de Kerkweg 25. Een grote schok en enorm verlies voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Via deze weg condoleren we hen met het verlies van deze geliefde man. Ds. Heijting, die de uitvaart op 22 november geleid heeft zal een in memoriam schrijven, welke in de komende Zaaier zal worden opgenomen.
Van slag: Sinds eind vorige week is de klok in de toren letterlijk van slag. Ieder (half)uur passeert, zonder dat de torenklok daar hoorbaar melding van maakt. De eerste dagen valt het niet eens op dat het stil is, daarna bekruipt het gevoel dat je iets mist en uiteindelijk komt het besef dat het klokgelui best een goede structuur brengt in het gezin. De regel dat je klokslag acht uur beneden moet zijn, is soms wel handig om niet te laat op school te komen. Onwillekeurig verbond ik het klokgelui met ons gebedsleven of Bijbellezen. Een keertje overslaan merk je amper, maar op een gegeven moment ga je het missen en blijkt die regelmaat onmisbaar te zijn om de stilte te zoeken waarin we God mogen ontmoeten. Een mooi moment om de klok weer eens gelijk te zetten.
Pannenkoekenmaaltijd: Afgelopen vrijdagavond mochten we met elkaar heerlijk en gezellig pannenkoeken eten in het KC en onder de toren. Via deze weg willen we iedereen bedanken voor zijn of haar komst. Als commissie kijken we dankbaar terug op deze fantastische avond. En wie weet tot volgend jaar. Vriendelijke groet BWK commissie
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Woensdag 29 november: 19.45 – 20.30 uur ~ Gebedskring in de consistorie
Donderdag 30 november: 19.30 – 21.00 uur ~ Pitstop
Tenslotte: Komende zondag is het al weer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Traditiegetrouw zullen we dan in de eredienst de gemeenteleden noemen en gedenken die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. Naar de contactadressen is een uitnodiging gegaan om deze dienst bij te wonen en met elkaar onze herinneringen en verdriet bij God te brengen en uit Zijn evangelie te horen. Het zal voor de betrokkenen, maar ook voor anderen die elke dag met gemis en verdriet te maken hebben, een dienst zijn met emoties. Ik wil u allen vragen hen in uw gebed op zaterdagavond op te dragen aan God.
Zondagmorgen zullen we lezen uit Romeinen 8 vanaf vers 18 waar het gaat over het zuchten van de schepping en het uitzien naar de verlossing van ons lichaam.
Ontvang een hartelijk groet vanuit de pastorie, de plaats waar we ons al weer een jaar thuis mogen voelen. E. van der Poel
 Kerkdiensten: Zondag 19 november om 9:30 uur ds. E. van der Poel (bediening Heilige Doop) en om 18:30 uur ds. A.D. Goijert (Nijkerk).
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op zondag 19 november is psalm 61: 7 en voor de avonddienst psalm 145: 6.
Kinderoppas: Zondagmorgen 19 november passen Lydia Kool, Melissa de Jong en Jolanda van Vuuren op.
Collecten: Op zondag 19 november zijn er drie collectes, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is de najaarszendingscollecte, bestemd voor de GZB.
Financiële verantwoording: Ds. van der Poel ontving €10 voor de diaconie. Via de bezoekdames is er een gift van €10 binnen gekomen voor de kerk en de kerkrentmeesters mochten een gift van €20 ontvangen voor het BWK.
Kerkschoonmaak: Ook komende week wordt de kerk weer schoongemaakt, dit keer door Tanya Boele en Gera Korevaar.
Geboorte: Op zondag 12 november werd bij André en Judith de With (Noorderwoerd 22, 4145 NV Schoonrewoerd) een dochter geboren. Ze hebben haar de namen Maria Ina gegeven en als roepnaam Marlin. We danken de Heere met dit jonge gezin dat Hij nieuw leven gaf en leven spaarde. Na een nachtje in het ziekenhuis mocht de kersverse vader zowel zijn vrouw als dochter ophalen in het ziekenhuis en met elkaar naar huis gaan. Dat is een treffend beeld dat past bij de taak van ouders. Onze kinderen in de armen sluiten en tevens gericht zijn op Thuis. Zo mogen jullie aan het kind dat jullie is toevertrouwd met de kracht van Gods Geest haar voorgaan in het leven en haar steeds leren waar haar thuis is.
Pastoraat: Caroline Meerkerk is weer thuis na haar operatie en een nacht observatie in het ziekenhuis. We zijn dankbaar dat de artsen tevreden zijn over de operatie en bidden met en voor Caroline in deze periode van revalidatie. Daarnaast zijn er een aantal gemeenteleden die de moeite en het verdriet dat gepaard gaat met het ouder worden dagelijks ervaren. Zo mogen we als gemeente, ouderen voor jongeren en jongeren voor ouderen, elkaar in het gebed opdragen aan God.
Scribaat: Hoewel het vertrek van broeder Vollmuller nog enkele maanden weg is, heeft de kerkenraad besloten om het scribaat opnieuw te beleggen. We zijn dankbaar dat broeder De Groot deze taak op zich wil nemen. In goed overleg vindt de overdracht de komende periode plaats, maar broeder De Groot is vanaf heden wel het aanspreekpunt als u iets heeft voor de scriba. Vanaf deze plaats danken we Harm Vollmuller voor het werk dat hij vaak met secretariële accuraatheid heeft verricht en wensen Bart de Groot veel zegen en vreugde toe als onze nieuwe scriba.
Nieuw gemeentelid: Per 1 november jongsleden is Alwin van Dijk (Het Hazeblok 6; 4145 NC) ingeschreven als belijdend lid van onze gemeente. Hieronder stelt hij zichzelf en zijn vriendin Maria Louise kort voor:
‘De afgelopen tijd heeft u ons al kunnen zien in de kerk, wij voelen ons erg welkom! Wij willen ons hierbij even voorstellen: Alwin (30) is docent aardrijkskunde op het Heerenlanden in Leerdam. Maria Louise (26) woont in Gouda en is fysiotherapeut in Lexmond. Komende zomer hopen wij te gaan trouwen. Alwin komt over van de Hersteld Hervormde Gemeente, Maria Louise zal vanaf ons trouwen ook lid worden van de gemeente.’
We heten jullie van harte welkom in het midden van onze gemeente en hopen dat jullie je onder de bediening van Gods Woord thuis mogen weten.
Nieuw gemeentelid: Al een aantal maanden is Jan den Hartog aanwezig in onze gemeente. Sinds enkele weken is hij vanuit Leerdam verhuisd naar de Noorderwoerd en lid geworden van onze gemeente. Hieronder stelt hij zichzelf aan u voor.
Even voorstellen… Mijn naam is Jan den Hartog en ik woon sinds een aantal weken in Schoonrewoerd op de Noorderwoerd 40. Ik ben afkomstig uit Leerdam, waar ik mijn hele leven gewoond hebt en ook kerkelijk betrokken ben geweest in de Hervormde kerk, wijk West. Ik werk als afdelingsmanager op een laboratorium in het UMC Utrecht. Ik heb vijf kinderen, die deels bij hun moeder en deels zelfstandig wonen. Ik kom al een aantal maanden met veel plezier naar de Hervormde kerk in Schoonrewoerd, samen met Sonja Haag, die al langer in Schoonrewoerd woont. In de toekomst hopen wij samen op de Noorderwoerd te gaan wonen.
Van harte welkom op zowel het dorp als in onze kerkelijke gemeente. Dat je in beide je thuis mag voelen.
Contactmiddag: De volgende contactmiddag komt eraan. We hebben er zin in en hopen jullie ook weer te mogen ontmoeten. Jullie zijn welkom op zaterdag 18 november a.s. We gaan met elkaar weer zingen, bidden, luisteren naar een verhaal en creatief aan de slag.
Je bent van harte welkom in het kerkelijk centrum (Dorpsstraat 33). We beginnen om half drie en om half vijf is het programma afgelopen. Het thema van de middag is: ‘Daniël in de leeuwenkuil’. We vinden het erg leuk om nieuwe mensen te ontmoeten, dus als je iemand kent die het leuk zou vinden om naar de contactmiddag te komen, neem hem of haar gerust mee. Als je nog vragen hebt kun je even bellen met Janny Bruynes (0345-641358) of Lotte de Groot (0345-844525). Tot zaterdag 18 november! De commissie van de contactmiddag
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Vrijdag 17 november: 17.00 – 18.30 of 19.00 – 20.30 uur ~ BWK Pannenkoekenfeest
Zaterdag 18 november: 14.30 – 16.30 uur ~ Contactmiddag gehandicapten
Dinsdag 21 november: 19.00 – 20.30 uur ~ Ontdek!
Dinsdag 21 november: 20.00 – 21.45 uur ~ Gesprekskring
Woensdag 22 november: 18.30 – 19.45 uur ~ Clik-kidz (ipv dinsdag 28 november)
Tenslotte: Komende zondag zal het doopvont weer gevuld zijn met water. Fenne Schipper mag dankzij Gods goedertierenheid het teken en zegel van de Heilige Doop ontvangen. Tijdens de verkondiging laten we ons leiden door de woorden uit psalm 62. Van harte welkom in de erediensten. Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, E. van der Poel.Kerkdiensten: Zondag 12 november om 9:30 uur ds. H.P. Brendeke (Hagestein) en om 18:30 uur prop. J.A. Hoogesteger (Oudekerk a/d IJssel).
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op zondag 12 november is psalm 146: 3 en voor de avonddienst psalm 144: 2.
Kinderoppas: Zondagmorgen 12 november passen Lotte de Groot, Bertine Sterk en Esther Vollmuller op.
Collecten: Op zondag 12 november zijn er drie collectes, de eerste collecte heeft een diaconaal doel en is bestemd voor het diaconaal maatschappelijk werk, de tweede collecte is voor de kerk en de derde voor de instandhouding predikantsplaats.
Financiële verantwoording: Met grote dankbaarheid maakt het college van kerkrentmeesters bekend dat de dankdagcollecte het mooie bedrag van €1.793,50 heeft opgebracht. Aan de pastorale ouderlingen werd €20 voor de kerk overhandigd en ds. Van der Poel ontving € 10, eveneens voor de kerk. Vanaf deze plek danken we u hartelijk voor uw vrijgevigheid.
Kerkschoonmaak: Komende week wordt de kerk schoongemaakt door Jolanda van Vuuren en Carola Zwart.
Pastoraat: Als alles verloopt zoals gepland, dan is de operatie van Caroline Meerkerk (Kortgerecht 36) nagenoeg achter de rug op het moment dat deze Zaaier bij u op de mat valt. Volgens planning mag ze dan vrijdag 10 november weer richting huis om daar te revalideren. Revalideren is niet zomaar wat uitrusten, maar vaak een periode van hard werken en zorg ontvangen. We bidden de kracht van de Heere toe in deze weg.
Dit gebed is er ook voor veel gemeenteleden die in stilte hun kruis dragen. Ook als u en jij niet weet wie dat zijn, mogen we hen wel neerleggen aan de troon van een genadig God. Dat ondanks alles wat ons overkomt de belofte van Jezus u mag dragen: ‘Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’
Ouderenmiddag: Woensdagmiddag 15 november is er weer ouderenmiddag. Deze middag wordt mede verzorgd door podotherapeut Marjan Oudijk. Podotherapeuten zijn erkende paramedici die patiënten behandelen met voetklachten. De middag begint om 14.30 uur. Wilt u opgehaald worden, kunt u bellen naar Ellie van Gent (tel. 642046). Allen van harte welkom.
Pakketzegels: Wellicht heeft u er ook alweer een paar in uw portemonnee, want zowel de supermarkt ‘Emté’ als ‘Plus’ zijn weer een spaaractie gestart voor een gratis boodschappenpakket. Mocht u niets met deze zegels doen of heeft u er een aantal over, weet dan dat de diaconie daar blij mee is. Op deze manier kan de diaconie mensen die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken blij maken. Gooit u daarvoor uw zegels in de collectezak van de diaconie of in de brievenbus van de pastorie (Dorpsstraat 31).
Volkstuintjes 2017: Op DV maandagavond 13 november kunnen de pachten voor de volkstuintjes van het afgelopen seizoen betaald worden. Dit kan in de consistorie van 19.30 tot 20.30 uur. Wij verzoeken u zoveel mogelijk van deze gelegenheid gebruik te maken. Alvast hartelijk dank. Het college van kerkrentmeesters.
BWK Pannenkoekenfeest: Op DV 17 november 2017 heeft u / jij weer een unieke kans om heerlijke pannenkoeken te komen eten in het Kerkelijk Centrum (Dorpstraat 33). Hiervoor moet u zich wel vóór maandag 13 november aanmelden. Dit kan via het antwoordstrookje, dat huis aan huis bezorgd is, af te geven bij Ferry de Leeuw (Kon. Julianastraat 12) of bij Lotte de Groot (Masada 2). Per mail mag natuurlijk ook: Als u dit per email doet, dan graag met vermelding van uw naam en het aantal personen (volwassenen en kinderen en of u meedoet met de ronde van 17.00-18.30 uur of van 19.00-20.30 uur. Wij hopen u / jou bij een overheerlijk pannenkoek te ontmoeten! Vriendelijke groet, BWK commissie
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Zondag 12 november: in de ochtenddienst ~ Kind en Evangelie
Zondag 12 november: na de ochtenddienst ~ Koffiedrinken in het Kerkelijk Centrum
Zondag 12 november: na de avonddienst ~ Focus
Dinsdag 14 november: 9.30 – 11.00 uur ~ Bijbelkring
Dinsdag 14 november: 18.30 – 20.00 uur ~ Clik-Kidz                      
Woensdag 15 november: 14.30 – 16.30 uur ~ Ouderenmiddag
Donderdag 16 november: 19.30 – 21.00 uur ~ Pitstop
Vrijdag 17 november: 17.00 – 18.30 of 19.00 – 20.30 uur ~ BWK Pannenkoekenfeest
Zaterdag 18 november: 14.30 – 16.30 uur ~ Contactmiddag gehandicapten
Tenslotte: We zien terug op een bijzondere ontmoeting onder Gods Woord in de middagdienst op dankdag. Blij verrast door wat God ons schonk en schenkt in het eten, drinken en werk, maar ook in Zijn Woord. Fijn dat de kinderen present waren en we elkaar na de dienst konden spreken op het Dorpsplein. Komende zondag zijn er opnieuw gastpredikanten. In de weken daarna hoop ik weer in het midden van de gemeente te mogen voorgaan. Hoewel de revalidatie een veel langere weg is dan ik had gedacht, ben ik dankbaar dat de laatste weken de gezondheid weer de goede kant op gaat. Graag hoop ik op uw begrip in deze situatie en uw voorbede voor de mensen die mijn werk deels (naast hun zorgen en werk van elke dag) overnemen.
Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, E. van der Poel
 Kerkdiensten: Zondag 5 november om 9:30 uur ds. L. Kruijmer (Ede) en om 18:30 uur ds. W.J. Westland (Lelystad).
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op zondag 5 november is psalm 43: 4 en voor de avonddienst psalm 143: 5.
Kinderoppas: Zondagmorgen 5 november passen Marilène Rochat, Herriet den Hertog en Petra van Ooijen op.
Collecten: Op zondag 5 november zijn er de drie ‘bekende’ collectes, de eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de instandhouding predikantsplaats.
Financiële verantwoording: De zendingsbussen over de maanden september en oktober hebben € 255,- opgebracht. Namens Hope&Serve en de zendingscommissie hartelijk dank voor uw bijdrage. Wilt u het werk van Hope&Serve volgen? Kijk dan op facebook.com/hopeandserve/
De collecteopbrengsten over de maand oktober bedroegen: St. Voorkom €191.90, Messias Belijdende Joden €243.35, Diaconie €339.05, Instandhouding Predikantsplaats €1.150.21 en voor de kerk €1.116.05. De collecte voor St. Maarten (incl. nagiften) bedroeg €1.785.00.
Aan de pastorale ouderlingen werd €50 voor de instandhouding van de predikantsplaats overhandigd. Veel dank voor uw gift.
Kerkschoonmaak: Komende week wordt de kerk schoongemaakt door Lotte de Groot en
Anne Marie Wursten.
Pastoraat: Op donderdag 9 november moet Caroline Meerkerk (Kortgerecht 36) in Leidse Rijn geopereerd worden aan haar arm. Het is goed dat er iets gedaan gaat worden aan de pijn die al zolang duurt, maar het is wel heel spannend. God is trouw, Hij verandert nooit en dwars door de storm is Hij je anker. Stel daarom je hoop alleen op Hem.
HuisBijbelVrouwenKring: Woensdagavond 8 november hopen we voor de tweede keer bij elkaar te komen en samen hoofdstuk 2 van het boekje ‘Opgeheven handen’ te bespreken. We zijn deze keer welkom bij Annemiek de Korte (Kerkweg 3). Om 19.45 uur is er inloop met koffie en thee, zodat we om 20.00 uur kunnen starten. Lijkt het jou ook mooi om mee te denken, te bidden, te praten? Weet dan dat je welkom bent!
Reis naar Israël: Ds. Verkuil is voornemens om Deo Volente een reis naar Israël te leiden van 9 tot 18 april 2018. Mogelijk dat er ook mensen uit Schoonrewoerd zijn die graag eens onder begeleiding een bezoek willen brengen aan Israël. Dan is dit een prima mogelijkheid om o.a. Kapernaüm te zien, Jeruzalem te bezoeken, over de Via Dolorosa te lopen en bij de klaagmuur te staan. Wie interesse heeft kan bij ds. Verkuil terecht voor verdere informatie. Telefoon: 0345 701107 of per mail: .
Kerstsamenkomst 2017: De donkere dagen voor Kerst zijn nog niet echt begonnen, maar de schemer begint al steeds vroeger in te zetten. Binnen branden misschien zelfs al wat kaarsjes. Wij zijn al gestart met de voorbereidingen voor de 'Kerstsamenkomst' van Schoonrewoerd, die dit jaar op 24 december DV in de Gereformeerde Kerk gehouden wordt. Traditiegetrouw willen we ook dit jaar deze Kerstsamenkomst opluisteren met een samengesteld 'Kerstprojectkoor'. Het koor Zout vormt de basis van dit koor en wij nodigen u en jou van harte uit om mee te doen. We willen graag samen weer een fijne tijd beleven, een tijd waarin we met elkaar mogen uitkijken naar de geboorte van Jezus.
Samen zingend, hopend en biddend voor vrede op aarde in deze soms zo 'donkere' wereld!
Er wordt geoefend en de repetities zijn op maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in De Lichtkring, Dorpsstraat 48. We starten op 20 november. U/jij kunt zich opgeven bij: Christel Lodder: tel.nr.06-31990739 of e-mail: of bij Wim Bruynes: tel.nr. 0345-641358 of e-mail: Ben je enthousiast, vind je het fijn om te zingen, meld je dan aan t/m uiterlijk maandag 20 november en zing mee! Muzikale (koor) kennis is geen vereiste, kosten zijn €10,00 incl. koffie/thee. De Kerstsamenkomstcommissie.
ZAJW: Op zaterdag 18 november 2017 is er D.V. weer ZAJW, deze keer in sporthal “De Wiel”, Leerdamseweg 64 in Asperen. Op deze eerste avond van het ZAJW hopen we met elkaar te gaan zaalvoetballen. De avond start om 19.30 uur. Kijk op facebook om je op te geven met je team (minimaal 6 personen). Geen compleet team? Geen nood, geef jezelf op en wij delen het team in. We rekenen op jullie komst en zien uit naar een gezellige en sportieve avond.
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Zaterdag 4 november: 20.00 uur ~ Benefietconcert voor Hope & Serve in de kerk
Zondag 5 november: 11.00 – 13.00 uur ~ JOZ bij Lotte en Bart de Groot (Masada 2)
Maandag 6 november: 19.30 – 20.00 uur ~ verkoop collectemunten in de consistorie
Dinsdag 7 november: 19.00 – 20.30 uur ~ Ontdek! in het Kerkelijk Centrum
Woensdag 8 november: 19.45 – 21.30 uur ~ HuisBijbelVrouwenKring bij Annemiek de Korte (Kerkweg 3)
Tenslotte: We kijken terug op een rijke Kerk-en-School dienst. Een aantal kinderen had hun vader en/of moeder meegenomen in de kerk. Fijn! En wat was het bijzonder dat zoveel mensen elkaar in school wilden ontmoeten bij het koffiedrinken. Het was een goede afsluiting waarin zowel op school als in de kerk aandacht is geweest voor het thema: Bibbers in je buik; Je hoeft niet bang te zijn, want God is met je. Zoals ik de preek besloot: als je je in het geloof aan Hem mag toevertrouwen, heb je nog steeds weleens bibbers in je buik, maar dankzij Zijn genade ook hoop in je hart.
Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, E. van der Poel


Kerkdiensten: Zondag 29 oktober om 9:30 uur ds. E. van der Poel (Kerk en Schooldienst) en om 18:30 uur ds. M.W. Westerink (Langerak) en op woensdag 1 november om 14.30 uur ds. E. van der Poel en om 18.30 uur ds. J. de Jong (Ede)
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op zondag 29 oktober is psalm 97: 7 en voor de avonddienst psalm 141: 2. Op woensdagmiddag 1 november is de voorzang .. en voor de avonddienst psalm 142: 5
Kinderoppas: Zondagmorgen 29 oktober passen Emma van der Poel, Jantine Beumer en Larissa den Hertog op. Tijdens dankdag ’s middags is er ook oppas voor de allerkleinsten. Jolanda van Vuren zal er dan zijn.
Collecten: Op zondag 29 oktober is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de derde collecte voor de instandhouding predikantsplaats. Op woensdag 1 november is er één collecte waarin u in dankbaarheid uw gift mag geven die bestemd is voor de kerk.
Financiële verantwoording: Broeder Vollmuller ontving €10 tijdens een huisbezoek. Tijdens de ouderenmiddag ontvingen we €40. Via een trouwe luisteraar die via kerkdienstgemist onze diensten mee beleeft ontvingen we €100. Alle gevers hartelijk bedankt.
Kerkradio: Van maandag 6 november tot zaterdag 18 november komen de diakenen bij de kerkradioluisteraars langs om de collectebusjes om te ruilen.
Kerkschoonmaak: Komende week wordt de kerk schoongemaakt door Elise van Viegen en
Petra den Hartog.
Kerk en Schooldienst: In de morgendienst op 29 oktober zal de jaarlijkse Kerk en Schooldienst plaatsvinden. Met het oog op het thema van de maand van het christelijke kinderboek, zal in de drie kerken van ons dorp uit Markus 6 gelezen worden. Jezus zegt hier tegen Zijn discipelen: ‘Wees niet bang’. Doel van de christelijke kinderboekenmaand is om kinderen te leren dat ze uiteindelijk niet bang hoeven zijn. Angst is voor zowel kleine als voor grote mensen een werkelijkheid die het leven kan beheersen. Daar gaat de Bijbel ook niet aan voorbij, maar we mogen ook het tegenlicht van het evangelie lezen: ‘wees niet bang.’
Aansluitend aan de dienst zijn alle bezoekers van de drie kerken door de Noachschool uitgenodigd om in het schoolgebouw koffie te komen drinken. Alle belangstellenden zijn welkom om elkaar te ontmoeten en te zien hoe de kinderen op school in de afgelopen week bezig zijn geweest met het thema.
Huwelijksjubileum: Op 18 oktober jongstleden mochten de heer en mevrouw De With (Bernhardstraat 1, 4145 KN) gedenken dat ze 55 jaar door de band van het huwelijk verbonden zijn. Via deze weg feliciteren we jullie met deze mijlpaal die jullie samen mochten passeren en danken we God voor Zijn nabijheid. Hij is en was er in mooie momenten, maar ook op inktzwarte momenten. Juist op hoogtijdagen is het gemis van jullie geliefde Joke zo duidelijk zichtbaar. Van harte de aanwezigheid van de HEERE toegewenst, Hij is uiteindelijk onze enige troost en zekerheid in dagen van voorspoed en verdriet.
Verjaardag: Op 19 oktober mocht mevrouw Westerhout – den Besten (Eiland 1 4143 EN Leerdam) haar 98e verjaardag vieren. De psalm die bij haar leeftijd ‘hoort’ zingt: De HEERE heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw voor het huis van Israël (Psalm 98:3a). Deze woorden mogen ook voor mevrouw Westerhout gelden nu ze op zo’n hoge leeftijd is gekomen. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen gewenst. Dat Hij keer op keer uw krachten mag vernieuwen, zoals Hij ook in het afgelopen levensjaar heeft gedaan.
Pastoraat: Op dit moment liggen er – voor zover bekend – geen gemeenteleden in ziekenhuizen. Toch gaan ziekte en zorg maar weinig voordeuren voorbij. We denken aan hen die elke dag ervaren hoe zwaar het kan zijn om alleen door het leven te moeten gaan. We bidden om kracht voor mensen, jong en oud, kind of ouders die geliefden zien lijden en zich (grote) zorgen maken om een geliefde. Zo mogen we als gemeente een muur van gebed vormen voor mensen om ons heen en in onze omgeving.
Pompoenen: In de pastorietuin zijn er door een groep kinderen van de Noachschool een aantal maanden geleden pompoenen gezaaid. Inmiddels zijn deze zaadjes opgekomen en uitgegroeid tot een flinke oogst. Wat moet je met al die pompoenen? Eén ding is zeker, ze zijn niet voor halloween. Helaas worden deze vruchten in deze tijd nauw verbonden met dit lugubere gebeuren. De pompoenen uit de pastorietuin zullen tot hun recht komen tijdens dankdag. Aansluitend aan de middagdienst op dankdag zal er op het Dorpsplein aan de kerkgangers pompoenensoep geserveerd worden. Op deze manier proberen we zichtbaar te maken waarom we met dankdag naar de kerk gaan, namelijk om God te danken voor alle gewassen die ook in het afgelopen seizoen weer gegroeid zijn. U en jij bent van harte welkom tijdens de eredienst die ’s middags met name gericht zal zijn op de kinderen.
Voedselpakketten: De diaconie wil ook dit jaar op dankdag weer voedselpakketten inzamelen voor de voedselbank Leerdam en omstreken. Laten we op dankdag onze dankbaarheid uiten, door ook te denken aan onze minder bedeelde broeders en zusters. Om zo naar Gods wil om te zien naar de medemens. De pakketten kunnen achter in de kerk worden neer gezet. Bent u niet in de gelegenheid het pakket zelf mee te brengen, laat het ons dan even weten. U kunt het ook afgeven bij Arie de With (Hoogeind 12; tel. 616175)
Oogstfeest: Aanstaande vrijdag avond (27/10) is het zover. Het Kerkplein wordt dan ingericht voor het oogstfeest. Tijdens dit feest zal ook de zendingscommissie aanwezig zijn, met van steigerhout gemaakte voederhuisjes, voeder flesjes en voederkransen. Speciaal voor de kinderen is er ook iets leuks: Je kunt gratis je eigen pindaslinger maken. Vanaf 17.00 uur bent u/jij van harte welkom! Wij hopen u/jou daar te mogen ontmoeten. De opbrengst van deze kraam zal bestemd zijn voor Hope & Serve.
Benefietconcert: Zaterdag 4 november geeft Christian Verwoerd en zijn band een benefietconcert in onze kerk. De opbrengst van dit concert is voor Hope & Serve. De kerk is open vanaf 19.30 uur, aanvang van het concert is om 20.00 uur. Entreeprijzen t/m 12 jaar €5,00 en overig €10.00 U/jij komt toch ook? Bestel snel kaartjes voor dit prachtige concert bij Marja 0610769434 / of bij Janny 0630479692 / of bij de ingang van de kerk.
Catechese: Alle catechisanten zijn van harte uitgenodigd voor de dienst(en) op dankdag. Om die reden is er de komende week geen reguliere catechese op maandag. De belijdeniscatechese gaat wel gewoon door.
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Dinsdag 31 oktober: 20.00 – 21.45 uur ~ Gesprekskring in het Kerkelijk Centrum
Donderdag 2 november: 19.30 – 21.00 uur ~ Pitstop in het Kerkelijk Centrum
Tenslotte: In de herfstvakantie mochten we als gezin genieten van de prachtige omgeving in België. Niet alleen het zwembad, maar ook de buitentemperatuur was subtropisch. Inmiddels zijn we weer veilig teruggekeerd op ons mooie thuis in het hart van het dorp. Ik zie weer uit naar de ontmoetingen met zowel u persoonlijk als samen rondom een geopende Bijbel. Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, E. van der PoelKerkdiensten: Zondag 15 oktober om 9:30 uur ds. Bogerd (Bunschoten) en om 18:30 uur kand. Domburg (Alphen a/d Rijn) en op zondag 22 oktober om 9.30 uur ds. Eisinga (Bergambacht) en om 18.30 uur ds. Baan (Nieuwpoort)
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op 15 oktober is psalm 108: 2 en voor de avonddienst psalm 139:10. Op zondag 22 oktober is de voorzang voor de morgendienst psalm 46: 1 en voor de avonddienst psalm 140: 7.
Kinderoppas: Zondagmorgen 15 oktober passen Joke de With, Jean-Paul Wursten en Lotte van der Poel op. Op zondagmorgen 22 oktober wordt de oppas verzorgd door Petra den Hartog, Amanda van Soest en Emma de Korte
Collecten: Op zondag 15 oktober is de eerste collecte bestemd voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de derde collecte voor de instandhouding predikantsplaats. Op zondag 22 oktober heeft de eerste collecte een diaconale bestemming, namelijk stichting Voorkom, is de tweede collecte bestemd voor de kerk en de derde collecte voor de instandhouding predikantsplaats.
Financiële verantwoording: De inhoud van de busjes voor het verjaardagsfonds – bestemd voor het BinnenWerkKerk – over het 3e kwartaal bedroeg € 420.21.
De opbrengst van de collecte voor de noodhulp in Sint Maarten was €858,45, deze wordt door de diaconie aangevuld tot €1500,00.
Ds. Van der Poel ontving €50 ten behoeve van de instandhouding predikantsplaats. Hartelijk dank voor uw giften.
Kerkschoonmaak: In de week van 16 tot 21 oktober wordt de kerk schoongemaakt door Janny Bruynes en Marian van Es en in de week van 23 tot 28 oktober wordt dat gedaan door Marian Horden en Judith de With.
Gedoopt: In de dienst op zondag 1 oktober 2017 is Fender Frans van Dieren gedoopt, zoon van Frans en Arianne van Dieren. Op deze Israëlzondag klonk Gods Woord in de verkondiging over psalm 122 – Blij naar Gods huis. Gods huis is de plaats waar God in het midden woont en waar Zijn vrede heerst. Zo mogen we als ouders in de geloofsopvoeding aan onze kinderen de heimwee naar Thuis meegeven. Fender kreeg als dooptekst de woorden uit psalm 84 mee, een psalm waarin ook het verlangen naar de ontmoeting met God in Zijn huis bezongen wordt. Welzalig de mens van wie de kracht in U is – in hun hart zijn de gebaande wegen. (psalm 84:6).
Terugblik op de eredienst: Op 8 oktober jongstleden mochten we getuige zijn als gemeente dat God door gaat met Zijn werk, ook in onze gemeente. Na een eerste termijn van 8 jaar, mocht Jan Meerkerk nu na een nieuwe termijn van ruim 12 jaar zijn ambtelijk werk neerleggen. Een hele stap na zoveel jaar ‘voorin’ de kerk te hebben gezeten. In de dienst hebben we Jan – samen met Marjan en hun kinderen – bedankt voor de vele uren die hij vol enthousiasme in Gods gemeente heeft mogen steken. Wie gaat op Gods weg mag weten dat elke stap, of die nu voor ons mensen vooruit is of achteruit lijkt, een stap is die ons dichter bij Zijn doel brengt. Na de afscheidswoorden zongen we als gemeente samen met onze broeder Meerkerk psalm 119:7, over de vreugde om van Gods rijkdom te mogen delen.
In dezelfde dienst werd broeder Kees de Korte bevestigd in het ambt van ouderling. Hij mocht aan boord stappen in de kring van de kerkenraad, om mede leiding te geven aan de gemeente. Het ambt geeft ons een grote verantwoordelijkheid, maar tegelijk is het besef er dat we ‘slechts’ stuurman zijn in de wetenschap dat Christus de kapitein is van Zijn kerk en ons leven. We wensen onze nieuwe ambtsdrager van harte Gods zegen toe en vreugde in het ambt.
Pastoraat: Er zijn diverse gemeenteleden waar spanningen en onzekerheid rond de eigen gezondheidssituatie of dat van geliefden een grote stempel drukt op het dagelijks leven. We bidden de HEERE of Hij hen wil verlichten met Zijn Woord van troost en nabijheid. In alle onzekerheid is Hij de rust en het baken in tijden van storm.
Mochten er bij u of bij jou pastorale zorgen zijn, dan is het fijn als u dat bij ds. Van der Poel meldt. Zo kunnen we als gemeente ook met u of met jou meeleven en meebidden.
Catechese: In verband met de herfstvakantie is er maandagavond 16 oktober geen catechese. De week erna (23 oktober) worden jullie weer op de gebruikelijke tijd en plaats verwacht: 19.00 uur in het Kerkelijk Centrum.
Contactmiddag: We gaan weer beginnen met een nieuw seizoen contactmiddag! Dit zijn middagen waar heel de gemeente welkom is, maar waar we ons vooral richten op mensen met een verstandelijke beperking. We hebben er heel veel zin in en hopen jullie allemaal weer te mogen ontmoeten. De eerste middag zal zijn op zaterdag 14 oktober. We gaan met elkaar zingen, bidden, luisteren naar een verhaal en deze eerste middag willen we ook met elkaar eten. Je bent van harte welkom in het kerkelijk centrum (achter de Hervormde Kerk), Dorpsstraat 33 in Schoonrewoerd. We beginnen om half vier en om half zeven is het programma afgelopen. Het thema van de middag is: Jona.
We vinden het erg leuk om nieuwe mensen te ontmoeten, dus als je iemand kent die het leuk zou vinden om naar de contactmiddag te komen, neem hem of haar gerust mee. Als je nog vragen hebt kun je even bellen met Janny: 0345-641358. Tot zaterdag 14 oktober! De commissie van de contactmiddag
Ouderenmiddag: Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 1e ouderenmiddag van dit seizoen op D.V woensdag 18 oktober. Aanvang 14.30 uur.
Op deze middag komt dhr. de With uit Nieuwland ons vertellen over het repareren van bijbels
en boeken, binden van jaargangen en restaureren van statenbijbels. Wilt u vervoer graag even bellen naar Corry van Kekerix tel. 617097. Allen van harte welkom.
Zangkwartiertje: Zondagavond 22 oktober willen we na de avonddienst enkele liederen met elkaar zingen. Dit winterseizoen staan er 5 van deze momenten gepland en we hopen dan met elkaar liederen te zingen rond het thema ‘God is…’. Deze eerste avond zullen de liederen gaan over: God is trouw. Zingt u en zing jij mee?
500 jaar reformatie: Op 31 oktober 1517 sloeg Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de slotkapel van Wittenberg. Om deze reden herdenken we op 31 oktober het ‘begin’ van de reformatie 500 jaar geleden. Gewoontegetrouw doen we dat als hervormde gemeente van Schoonrewoerd samen met andere kerken hier in buurt die zich verwant weten met het gereformeerd belijden. Op zaterdag 28 oktober start om 19.30 uur in de Grote Kerk van Leerdam een samenkomst, waarin ds. Klink uit Hoornaar de meditatie zal verzorgen, enkele koren uit de omgeving zullen zingen en ik zelf de sluiting zal verzorgen. De deuren van de kerk gaan om 19.00 uur open en de toegang is natuurlijk gratis. Wel zal er een collecte worden gehouden voor het werk van de stichting In de Rechte Straat. Zie voor verdere informatie over dit doel en de bijeenkomst onze website: www.hervormdschoonrewoerd.nl.
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Zaterdag 14 oktober: contactmiddag gehandicapten
Zaterdagavond 14 oktober: Focus
Woensdag 18 oktober: 14.30 – 16.30 uur ~ Ouderenmiddag in het Kerkelijk Centrum
Zondag 22 oktober: na de avonddienst ~ Zangkwartiertje
Dinsdag 24 oktober: 9.30 – 11.00 uur ~ Bijbelkring in het Kerkelijk Centrum
Dinsdag 24 oktober: 19.00 – 20.30 uur ~ Ontdek! in het Kerkelijk Centrum
Woensdag 25 oktober: 19.45 – 20.30 uur ~ Gebedskring in de consistorie
Tenslotte: Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 oktober heb ik een week herfstvakantie. Voor pastorale zaken kunt u in die week contact opnemen met ouderling Baars, telefoonnummer: 06 29 03 15 91. Ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie, E. van der Poel
Kerkdiensten: Zondag 8 oktober om 9:30 uur ds. E. van der Poel (Bevestiging ambstdrager) en om 18:30 uur ds. J. de Jong (Ede)
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op 8 oktober is Gebed des Heeren: 10 en voor de avonddienst psalm 138:1.
Kinderoppas: Zondagmorgen 8 oktober passen Mirjam Meerkerk, John Arendonk en Bart Vollmuller op.
Collecten: De eerste collecte komende zondag is voor de noodhulp in Sint-Maarten, de tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde collecte is voor de instandhouding predikantsplaats.
Diaconale collecte: De diaconale collecte op 8 oktober is bestemd voor de noodhulp in Sint Maarten. Wie de beelden gezien heeft of van Johan den Hertog er iets over heeft gehoord, die weet dat de hulp meer dan welkom is. Daarom is deze collecte ook van harte bij u aanbevolen. U kunt ook uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer van de diaconie NL 73 RABO 0358 4540 93 ovv Hulp Sint Maarten.
Financiële verantwoording: De collecten over de maand september zijn geteld.
St. H.O.E. (avondmaalscollecte) €135.00, Jeugdwerk eigen gemeente €390.30, Diaconie €493.52, Instandhouding predikantsplaats €910.54 en voor de kerk €923.67.
Ook is er een gift van €10.00 binnen gekomen voor de diaconie via de bezoekdames.
Kerkschoonmaak: In de komende week wordt de kerk schoongemaakt door Marjan Meerkerk en Marieke Rochat.
In memoriam: Op zaterdag 30 september 2017 overleed in het bijzijn van haar drie kinderen mevrouw Middag – Hol in de hoge ouderdom van 95 jaar. Zij wordt in liefdevolle herinnering herdacht als een zorgzame vrouw die altijd klaar stond voor haar kinderen en zeker ook haar kleinkinderen. Ondanks dat zijzelf in de laatste jaren veel zorg nodig had, mag juist haar zorg aan haar geliefden in dankbaarheid herdacht worden. Ondanks de hoge leeftijd is de warme band gebleven en veroorzaakt het doorsnijden van aardse banden extra pijn en gemis. In een korte dienst van Woord en Gebed op donderdag 5 oktober hebben we stil gestaan bij psalm 42, haar psalm, over het verlangen naar God. Zoals een hert verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U. We wensen de gezinnen van Kees, Henk en Corry Zijn troost en nabijheid toe in dit verlies.
Geboorte: Op 28 september 2017 schonk God het levenslicht aan Fenne Aukje Schipper. Fenne is de dochter van Anne en Sjanet Schipper en het zusje van Nova. Anne en Sjanet schrijven op het geboortekaartje:
Geboren uit liefde
kostbaarder dan goud
heel lief en klein
een wonder waarvoor
wij dankbaar zijn.
Van harte feliciteren we deze dankbare ouders met de geboorte van Fenne. Ieder leven is een geschenk van God, een wonder van Zijn trouw.
Pastoraat: Ziekte en zorg, blijdschap en vreugde. Ze komen in de gemeente beide voor. Zo mag het evangelie van de levende God ons in tegenslag steun en toekomst bieden en leert hetzelfde evangelie ons in vreugde en blijdschap om dankbaar te zijn. God Zelf wil in alles het midden zijn, net zoals in psalm 122 staat dat Zijn huis in het midden van de stad Jeruzalem is. We denken aan gemeenteleden die onderzoeken ondergaan en de spanning die een naderende ingreep geeft. Onzekerheid tast het hele leven aan. We bidden voor hen dat ze kracht mogen ontvangen uit de woorden van Jezus: maak u geen zorgen, zoek eerst het Koninkrijk van God.
Nieuwe gezichten: Zoals vorige week al in De Zaaier stond aangekondigd, stelt de familie Versteeg zich kort aan u voor.
Waarschijnlijk heeft u ons afgelopen tijd al gezien of ontmoet tijdens de diensten en/of bij het startweekend. Wij, Machiel (36), Janneke (34) en Thomas (4) wonen nu vijf jaar in de Pr. Amaliastraat. Machiel werkt als elektra- en gasmonteur bij Stedin, Janneke werkt 2 diensten per week als verpleegkundige in het Diakonessenhuis en Thomas zit sinds kort in groep 1 op de Noachschool. Na een weloverwogen keus zijn we overgekomen uit de gereformeerde kerk en we vinden het fijn om hier te zijn tijdens de kerkdiensten. We zullen ook mee gaan draaien in de activiteiten en hopen dat we snel ons plekje vinden. Wilt u meer van ons weten, wij staan altijd open voor een gesprek.
Situatie predikant: We zijn blij en dankbaar dat het herstel van onze predikant voorspoedig mag gaan. En juist als je ervaart dat het goed gaat, blijft het zaak om niet te hard van stapel te lopen. Met het oog op het winterwerk waarin ontzettend veel te doen is, is het goed om hem ruimte te geven om verder te kunnen herstellen. Ds. van der Poel zal zich de komende maanden vooral bezighouden met prediking en het pastoraat en hij verzorgt de belijdenis catechese. Voor de andere activiteiten, zoals catechese en kringwerk, zijn er gemeenteleden gevonden die deze taak op zich hebben genomen.
Daarnaast, omdat ds. van der Poel een aanstelling heeft van 80% in onze gemeente, hebben we er voor gekozen om de woensdag als "vrije dag" in te plannen. Het mag voor zich spreken dat wanneer er op deze dag dringende zaken zijn, u niet tevergeefs aan de pastorie zal aanbellen. We zien uit naar een gezegende periode waarin al het winterwerk door mag gaan en we elkaar mogen ontmoeten en gebouwd worden in onze relatie met God.
Hartelijke groet van uw en jouw kerkenraad.
BWK: De BWK Herfst-fair is goed bezocht vorige week. De BWK-hamburgers en verse wafels gingen er goed in en zorgden mede voor de leuke en goede gesprekken onderling.
Ook kon de oude kerktoren worden beklommen en zo had een ieder een prachtig uitzicht over Schoonrewoerd. Velen hebben daar gebruik van gemaakt. Het prijzenrad draaide overuren en was het leuke middelpunt van alle kramen. Dank u wel voor uw bezoek.
Onze speciale dank gaat uit naar alle vrijwilligers die hebben bijgedragen (op welke manier dan ook) om deze fair tot een succes te maken. Wij zijn daar heel erg blij mee! Op naar de volgende activiteit!! Een hartelijke groet van de BWK-commissie
OJW Open jeugdwerk: Leuk dat je je hebt opgegeven om mee te gaan strandwandelen. We zien je zaterdag 7 oktober om half 7 in het KC van Hagestein!
Concert: Zaterdag 4 november geeft Christiaan Verwoerd en zijn band een benefietconcert in onze kerk. De opbrengst van dit concert is voor Hope&Serve. De kerk is open vanaf 19.30 uur, de aanvang van het concert is 20.00 uur. Entreeprijzen t/m 12 jaar €5,00 en overig €10.00 U/jij komt toch ook? Bestel snel kaartjes voor dit prachtige concert bij Marja 0610769434/ of bij Janny 0630479692/
Met vriendelijke groet, Janny Bruynes (TFT Hope @ Serve)
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Zondagochtend 8 oktober: tijdens de kerkdienst Kind en Evangelie
Dinsdag 10 oktober: 18:30 – 19.45 uur ~ Clik-kidz in het Kerkelijk Centrum
Dinsdag 10 oktober: 20.00 – 21.45 uur ~ Gesprekskring in het Kerkelijk Centrum
Donderdag 12 oktober: 19.30 – 21.00 uur ~ Pitstop in het Kerkelijk Centrum
Gesprekskring: Wilt u / wil jij je alvast voorbereiden op de gesprekskring? Het boekje is te verkrijgen bij Josina den Hertog, 642787 en kost €9,95.
Tenslotte: Komende zondag is het opnieuw een bijzondere dienst in onze gemeente. Jan Meerkerk zal na ruim 12 jaar als ouderling in onze gemeente gediend te hebben, dit ambt neerleggen en in dezelfde dienst mag Kees de Korte in het ambt van ouderling bevestigd worden. We zijn als kerk dankbaar dat het ambtelijk werk doorgang mag vinden en we zien in dankbaarheid terug op het werk dat Jan Meerkerk mocht doen. In de dienst op 1ste Pinksterdag, 15 mei 2005, waarin Jan werd bevestigd, klonken de woorden uit Handelingen 2 over de Heilige Geest Die het huis vervulde waar de apostelen naar de opdracht van Jezus eensgezind bijeen waren. Het ambt neerleggen betekent dan ook dat we dit mogen doen in de wetenschap dat we het neerleggen in de handen van Christus. Zo mag ook Kees de Korte uit Zijn handen het ambt op zich gelegd krijgen. God gaat door! Hij zal Zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig Zijn verbond gedenken. Na de doopdienst van afgelopen week, hopen we ook komende zondag getuige te zijn van de trouw van God. Meestal geef ik u de tekst voor de verkondiging om die thuis vast door te lezen, maar op het moment van schrijven van de Zaaier heb ik de tekst nog niet.
Hierboven leest u ook iets over de taken die ik in (de start van) het winterwerk weer op me mag nemen. Hoewel de eerste reflex is om te kijken naar wat (nog) niet kan, ben ik dankbaar voor wat wel kan. Door me nu te houden aan wat de artsen adviseren, hoop ik op termijn weer alle werkzaamheden te kunnen verrichten. Bewust is er in het takenpakket ruimte gehouden voor pastorale zaken, dus schroom niet om contact met me te zoeken als mijn hulp gewenst is. Ontvang een hartelijke groet, ook namens mijn gezin, E. van der Poel.Kerkdiensten: Zondag 1 oktober om 9:30 uur ds. E. van der Poel (Bediening Heilige Doop en Israëlzondag) en om 18:30 uur ds. J. Westland (Putten)
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op 1 oktober is psalm 95:4 en voor de avonddienst psalm 137:3.
Kinderoppas: Zondagmorgen 1 oktober passen Carola Zwart, Michelle Wursten en Karin Baars op.
Collecten: De eerste collecte komende zondag heeft als diaconaal doel de Messiasbelijdende Joden, de tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde collecte is voor de instandhouding predikantsplaats.
Collectemunten: Maandagavond 2 oktober bent u weer in de gelegenheid collectemunten te kopen in de consistorie. U kunt ze ook vooraf bestellen via , dan liggen ze voor u klaar.
Kerkschoonmaak: In de komende week wordt de kerk schoongemaakt door Tineke van der Heijden en Aartje Vuurens.
Pastoraat: Ziekte en zorg, het gaat de gemeente niet voorbij. We denken aan hen die niet met name genoemd worden in De Zaaier, maar waar wel de nodige zorgen zijn rond hun eigen gezondheid of die van hun geliefden. Laten we zo een muur van gebed vormen rond onze kerkelijke, maar ook plaatselijke gemeente.
Bezoekbroeder: De kerkenraad deelt u met dankbaarheid mee dat broeder F(rits) Zijderveld (Steenovenweg 10, 4145 KK) zijn benoeming tot bezoekbroeder heeft aanvaard. Hij zal op korte termijn in het midden van (een deel van de kerkenraad) de vraag naar geheimhouding gesteld krijgen. Na zijn ja-woord zal deze bezoekbroeder actief betrokken worden in het reguliere bezoekwerk. We wensen hem Gods onmisbare zegen in dit werk en vragen ook aan u om gebed voor hem.
Start catechese: Maandagavond 2 oktober start de catechisatie weer. Alle groepen (van 10 tot 12 jaar, van 12 tot 15 jaar en van 16 jaar en ouder) worden om 19.00 uur in het Kerkelijk Centrum verwacht.
Startweekend: Wat een fantastisch weekend hebben we achter de rug. Allereerst zijn we God dankbaar voor het gezegende startweekend. Er mochten vele ontmoetingen zijn met jong en oud tijdens de verschillende activiteiten. Als commissie bedankten we bij deze iedereen voor zijn of haar bijdrage. In de giftenbus is het mooie bedrag van €373,- ontvangen. Hiermee zijn alle kosten voor het Startweekend gedekt. Hartelijk dank daarvoor. We hopen op en bidden voor een gezegend winterwerk!
Bijbelkring: Op dinsdag 3 oktober start de Bijbelkring. Anders dan u gewend was, komen we niet op een avond, maar op een ochtend bij elkaar. Hiermee hoop ik dat ouderen die er ’s avonds in het donker ‘niet meer uitgingen’ ook aansluiten bij deze kring, waarin we elkaar ontmoeten, met elkaar spreken en waar de Bijbel open gaat. Dit jaar laten we ons leiden door een aantal psalmen, het gebedenboek van de Bijbel.
Oude woorden die velen tot bemoediging en troost zijn, maar waarin ook de klacht van een mens verwoord wordt naar God.
Huis-Bijbel-Vrouwen-Kring: Komend winterseizoen willen we met vrouwen uit de gemeente een aantal woensdagavonden bij elkaar komen om met elkaar door te spreken over de Bijbel of over een Bijbels onderwerp. Dit seizoen bespreken we het boekje ‘Opgeheven handen’ van ds. H.J. van der Veen. De eerste avond dat we bij elkaar komen, staat gepland op woensdagavond 4 oktober, Dorpsstraat 31. We beginnen om 20.00 uur, inloop met koffie en thee om 19.45 uur. Inmiddels hebben zich al een aantal vrouwen opgegeven (variërend in de leeftijd van 25 tot 50 jaar), maar er is nog plaats genoeg. Van harte welkom om ook aan te sluiten! En heb je nog vragen, bel gerust: 0345-642572.
Nieuw ingekomen: Sinds enkele weken leven Machiel, Janneke en Thomas Versteeg, Prinses Amaliastraat 27 (4145 KX) actief met ons mee. Sinds vorige week zijn ze formeel overgeschreven vanuit de gereformeerde kerk naar onze hervormde gemeente. Een ingrijpende stap voor hen! In een komende Zaaier zullen ze kort iets over zichzelf vertellen, zodat u de nieuwe gezichten – mocht u ze nog niet gesproken hebben – een beetje beter leert kennen.
Herfstfair: Morgen vrijdag 29 september bent u van harte welkom op het Kerkplein.
Om 17.00 uur begint de Herfst-fair. Komt u gezellig even een BWK hamburger speciaal eten of zo’n lekkere wafel en rondneuzen bij de diverse kramen? Ook kunt u meedoen met de foto-quiz en raden welke bekende Schoonrewoerders er op de baby/jeugd foto’s staan. De kids kunnen o.a. een envelopje trekken bij de enveloppenkraam en sjoelen. Ook het rad van fortuin zal weer draaien met hele leuke prijzen. Tevens zal de kerktoren open zijn. Deze kan gratis worden beklommen voor een prachtig uitzicht over het dorp!!! Groet van de BWK-commissie.
OJW Open jeugdwerk: Ha jongens en meiden van 12 t/m 15 jaar. Nu al het winterwerk van start is gegaan, gaan we natuurlijk ook weer met het OJW op pad. DV zaterdag 7 okt beginnen we met de gebruikelijke strandwandeling. We verzamelen om 18.30 uur bij het KC van Hagestein (tegenover de kerk). De kosten zijn €5 per persoon. Ga je mee?…Geef je dan voor woensdag 4 okt op met een chauffeur, bij Anneke de Leeuw (). Denk evt aan een warme trui en een zaklamp. Om 23.00 uur zijn we weer terug op Hagestein.
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Vrijdagavond 29 september: Herfstfair op het Kerkplein
Zondagochtend 1 oktober: na de kerkdienst JOZ bij Bart en Lotte de Groot (Masada 2)
Maandag 2 oktober: 19.30 – 20.00 uur ~ verkoop van collectemunten in de consistorie
Dinsdag 3 oktober: 9.30 – 11.00 uur ~ Bijbelkring in het Kerkelijk Centrum
Dinsdag 3 oktober: 19:00 – 20.30 uur ~ Ontdek! in het Kerkelijk Centrum
Communicatie: Wellicht ten overvloede, maar als u iets heeft dat in De Zaaier geplaatst moet worden, dan kunt u dit tot uiterlijk maandag 18.00 uur sturen naar . Als er dingen zijn die u graag in de voorbede genoemd wil hebben, wilt u die dan melden bij ondergetekende ( of 0345 – 64 25 72). Schroom niet om hierover contact op te nemen, mede ook omdat hier vaak pastorale zorg aan ten grondslag ligt.
Tenslotte: We zien terug op een zeer goed voorbereid en ook geslaagd opening winterwerkweekend. Tijdens tal van activiteiten was er steeds ruimte voor de ontmoeting met elkaar. Daarnaast mochten we met velen de lof aan God zingen en Zijn Woord horen in de zondagse eredienst. Een mooi begin van een nieuw winterseizoen.
Komende zondag is het Israëlzondag en zal aan Fender van Dieren het teken en zegel van de Heilige Doop bediend worden. Het Centrum voor Israëlstudies heeft psalm 122 aangereikt als thema voor deze Israëlzondag. Deze psalm zal dan ook centraal staan in de verkondiging. Het thema voor de verkondiging is: ‘Blij naar Gods huis’. We zien uit naar een goede ontmoeting. Ontvang een hartelijke groet,
E. van der Poel.Kerkdiensten: Zondag 24 september om 9:30 uur ds. E. van der Poel (Opening winterwerk) en om 18:30 uur ds. E. van Wijk (Hei- en Boeicop)
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op 24 september is psalm 79:7 en voor de avonddienst psalm 136:26.
Kinderoppas: Zondagmorgen 24 september passen Jolanda van Vuuren, Jennifer de Jong en Gera Korevaar op.
Collecten: De eerste collecte komende zondag is bestemd voor het jeugdwerk in onze eigen gemeente, de tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde collecte is voor de instandhouding predikantsplaats.
Collecte voor het jeugdwerk: Komende zondag zal de eerste rondgang bestemd zijn voor het jeugdwerk in onze gemeente. Het zou fijn zijn als u het jeugdwerk ook met uw gaven wil ondersteunen. Om zichtbaar te maken dat de collecte voor het jeugdwerk is, zullen er 3 jonge gemeenteleden assisteren bij de rondgang.
Kerkschoonmaak: In de komende week wordt de kerk schoongemaakt door Anja Sterk en
Corrie de Jong.
Dank: Iedere week staan in de Zaaier mensen genoemd die op de kleinsten passen en/of de kerk schoonmaken. Dit is een vrij zakelijke mededeling. Maar het is goed om ook eens de waardering uit te spreken voor al die vrijwilligers. Dat mag ook weleens gezegd worden. Bij deze!
Noodhulp Sint Maarten: Zondag 8 oktober 2017 is de diaconale collecte bestemd voor Noodhulp Sint-Maarten. U mag ook uw bijdrage overmaken op NL73 RABO 0358 4540 93 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente, o.v.v. Noodhulp Sint-Maarten.
Pastoraat: Voor zover bekend zijn er geen gemeenteleden die in het ziekenhuis verblijven. Dat betekent helaas niet dat er geen zorgen zijn. Er wordt gewacht op een operatie, er worden keuzes gevraagd in medische trajecten en velen kampen met lichamelijke gebreken. Ondanks dit mogen we weten en geloven dat de HEERE er weet van heeft en dat Hij verlost. We denken ook aan onze ouderen die in diverse zorgcentra verblijven, vaak in eenzaamheid. Laten we hen in aandacht en gebed niet vergeten.
GZB-dagboek ‘Een handvol koren 2018’: Heeft u het dagboek ’Een handvol koren 2018’ nog niet besteld, dit kan nog tot zaterdag 8 oktober 2017. Bestellingen kunt u doorgeven aan Josina den Hertog, tel. 0345-642787. NB: Alle gemeenteleden van 65 jaar en ouder krijgen dit dagboek van de kerk.
Herfstfair: Vrijdag 29 september DV zal het Kerkplein worden omgebouwd tot een gezellige Herfstfair, waar u onder andere de BWK hamburger speciaal kunt proeven of wafel kunt eten en daarnaast rondneuzen bij de diverse kramen met o.a. bloemen, woonaccessoires, 2e handskinderboeken en 2e hands kinderkleding. De kids kunnen o.a. een envelopje trekken bij de enveloppenkraam. Ook het rad van fortuin zal weer draaien met leuke prijzen. De kerktoren zal open zijn en kan tijdens de fair gratis worden beklommen.
Vanaf 17.00 uur bent u/jij van harte welkom!!! Zie ook de flyer die huis aan huis zal worden bezorgd. De opbrengst zal geheel ten goede komen aan het Binnenwerk van de kerk.
Doopdienst: Op 1 oktober zal Deo Volente bediening van de Heilige Doop plaats vinden. We zijn dankbaar dat op deze Israëlzondag het teken van Gods verbond zichtbaar in onze gemeente aanwezig zal zijn.
Start catechese: Op maandag 25 september start om 20:30 uur in het Kerkelijk Centrum de belijdeniscatechese. Op die avond zullen we afspreken waar het handig en fijn is om samen te komen in het verdere van het seizoen. De reguliere catechese start een week later op maandag 2 oktober.
Bijbel- en gesprekskring: Komend winterseizoen biedt zowel de Bijbelkring als de gesprekskring u en jou de mogelijkheid tot ontmoeting met elkaar rondom de open Bijbel. De Bijbelkring staat gepland op de dinsdagmorgen om de drie weken. Omdat met name oudere gemeenteleden deze kring bezoeken en zij het vorig jaar als minder prettig ervoeren om er ’s avonds nog uit te gaan, hoop ik dat hierdoor meer mensen de Bijbelkring bezoeken. Het komend jaar willen we luisteren naar de psalmen aan de hand van een Bijbelstudieboekje van ds. Bouter. De gesprekskring is op de dinsdagavonden, ook om de drie weken. Tijdens deze avonden behandelen we het boekje ‘Breder, langer, dieper, hoger’, waarin Bijbelstudies staan met portretten uit Gods wereldwijde kerk.
Beide boekjes zijn inmiddels besteld en liggen op voorraad bij Josina den Hertog. Wie een exemplaar wil, kan zich tot haar richten. Op de eerste bijeenkomst zullen de boekjes ook te koop zijn, de kosten per boekje zijn €10.
Bezoekbroeders: Aankomend weekend start het winterwerk. Ook dit jaar hopen we u en jou tijdens huisbezoeken weer te ontmoeten. Om de Kerkenraad te ondersteunen met het huisbezoek heeft de Kerkenraad besloten bezoekbroeders te benoemen.
Bezoekbroeders maken geen onderdeel uit van de Kerkenraad, maar zullen wel in aanwezigheid van de Kerkenraad een eed van geheimhouding afleggen, gelijkwaardig aan de ‘reguliere’ ambten. Verder gaan bezoekbroeders in de regel samen met een Kerkenraadslid op huisbezoek en dragen mede zorg en verantwoordelijkheid voor de pastorale inhoud en invulling van een bezoek d.m.v het gesprek en gebed. Op deze manier hoopt de Kerkenraad de frequentie van de huisbezoeken – naast de andere ambtelijke taken – te kunnen handhaven en zijn er voor u meer opties in de week om een afspraak in te plannen. We hopen dat we ook dit jaar weer welkom zijn, om samen met u te spreken onder de belofte dat waar twee of drie mensen samen zijn, God aanwezig is.
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Vrijdagavond 22 september: Sing in, kampvuur en smokkelspel
Zaterdagmiddag/-avond 23 september: escaperoom en maaltijd
Zondag 24 september na de morgendienst koffiedrinken + high tea in het Kerkelijk Centrum
Dinsdag 26 september 18:30 uur Clik-kidz in het Kerkelijk Centrum
Woensdag 27 september 19:45 uur Gebedskring in de consistorie
Donderdag 28 september 19:30 uur Pitstop in het Kerkelijk Centrum
Tenslotte: We zien terug op een rijke zondag, waarin we mochten proeven en zien dat de HEERE goed is. Hij geeft ons – ondanks de zorgen waar velen mee kampen – veel redenen tot dankbaarheid. Zo mogen we terugkijken, maar ook vooruit kijken. De agenda staat weer goed gevuld, de eerste activiteiten van de ‘winterwerk-kalender’ staan op stapel. We zien uit naar de ontmoetingen in het komende winterwerk. Komend weekend staan tal van activiteiten gepland. We hopen elkaar ook daar te ontmoeten. Zondag zal in de verkondiging tijdens de morgendienst het jaarthema van de HGJB gevolgd worden: ‘Open je ogen!’ Dit thema is ontleend aan de genezing van een blindgeborene, zoals te lezen staat in Johannes 9. Al snel blijkt in dit hoofdstuk dat deze man dan wel fysiek blind is, maar dat er nog veel meer zijn van wie de ogen geopend moeten worden. Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting onder het genot van een koffie/thee/fris, gevolgd door een high-tea. Weet u, of u nu trouw de diensten bezoekt of minder trouw, van harte uitgenodigd en welkom. Ontvang een hartelijke groet vanaf de Dorpsstraat, E. van der Poel.


Kerkdiensten: Zondag 17 september om 9:30 uur ds. E. van der Poel (Heilig Avondmaal) en om 18:30 uur ds. E. van der Poel (dankzegging Heilig Avondmaal)
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op 17 september is psalm 23:1 en voor de avonddienst psalm 135:2.
Kinderoppas: Zondagmorgen 17 september passen Lotte de Groot, Lydia Kool en Lotte van Kekem op.
Collecten: De eerste collecte komende zondag is een diaconale collecte, de tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde collecte is voor de instandhouding predikantsplaats. De opbrengst van de collectebekers die op de avondmaalstafel staan, is bestemd voor Hulp Oost-Europa. Alle collecten van harte aanbevolen.
Kerkschoonmaak: In de komende week wordt de kerk schoongemaakt door Andrea de Leeuw en Annemarie van den Doel.
Financiële verantwoording: Voor de kerk werd €20 en €50 euro ontvangen. Hartelijk dank voor uw gift.
Pastoraat: Afgelopen maandagmorgen is Johan den Hertog in alle vroegte vertrokken naar Sint Maarten om daar hulp te verlenen. Hoewel zo’n missie de nodige spanning geeft, is het zijn verlangen om als getrainde hulpverlener ook daadwerkelijk hulp te verlenen op plaatsen waar dat nodig is. Zo mag ook hij een steentje bijdragen aan de wederopbouw van de getroffen gebieden en naaste zijn voor de naasten. We bidden hem en alle mannen en vrouwen die hulp verlenen op verschillende plaatsen in deze wereld Gods zegen toe. Ga met God want Hij zal met je zijn.
Huwelijksjubileum: Op vrijdag 15 september is het 45 jaar geleden dat Arie en Gerda de With-Kool (Hoogeind 12, 4143 LX Leerdam) met elkaar trouwden. De HEERE heeft Zijn zegen over jullie huwelijk gegeven, kinderen en kleinkinderen geschonken. Hij was en is erbij in mooie en moeilijke momenten van het leven. We feliciteren jullie van harte met dit huwelijksjubileum, samen met hen die jullie lief zijn.
Opening winterwerk: Afgelopen zondag is de informatie over het winterwerk verstrekt. Er staan in het weekend van 22, 23 en 24 september weer veel activiteiten op stapel waarin we elkaar kunnen ontmoeten en kennis met elkaar kunnen maken. We hopen dat ook velen van u en jullie (actief) aanwezig zullen zijn. U en jij kunt zich opgeven in de daarvoor bestemde doos achter in de kerk of in de brievenbus van de pastorie. Ook kunt u zich via de mail aanmelden: We zijn uit naar uw komst!
GZB-dagboek ‘Een handvol koren 2018’: Ook dit jaar kunt u het dagboek ‘Een handvol koren’ weer bestellen. Iedere dag biedt twee overdenkingen: één voor volwassenen en één voor jongeren. Het dagboek kost € 10,90. Hiervan gaat ruim € 7,- naar het zendingswerk van de GZB. ‘Een handvol koren 2018’ is te bestellen bij Josina den Hertog, tel. 0345-642787 tot uiterlijk zaterdag 8 oktober 2017. NB: Alle gemeenteleden van 65 jaar en ouder krijgen dit dagboek van de kerk.
Nieuwe gemeenteleden: Sinds begin juli wonen Daan en Daniëlle Damsteeg op de Schaikseweg 87, 4143 HD Leerdam en zij hebben besloten om met onze gemeente mee te leven. Van harte welkom in ons dorp en onze kerkelijke gemeente onder de bediening van Gods Woord. In onderstaande tekst stellen Daan en Daniëlle zichzelf op papier vast een beetje voor:
 
Beste gemeenteleden,
Wij, Daan en Danielle Damsteeg, wonen sinds 8 juli in het mooie en gezellige Schoonrewoerd. Voor Danielle was het even wennen tussen de fruitbomen, want zij heeft haar hele leven in de bossen op de Veluwe gewoond. Het was dus een aardige verhuizing van Garderen naar Schoonrewoerd, waar we nog geen moment spijt van hebben gekregen. Voor Daan is het iets minder wennen, want hij komt uit Asperen. Bijna een thuiswedstrijd dus! Inmiddels zijn we al een aantal keer met plezier naar de Hervormde Gemeente in Schoonrewoerd gegaan. Na een goed gesprek met de dominee en een aantal leuke ontmoetingen met gemeenteleden hebben we besloten om ons in te schrijven bij de hervormde gemeente! Binnenkort is het opening winterwerk en vallen we gelijk met onze neus in de boter. We hebben er zin in! We zullen er trouwens niet elke zondag zijn, want Daan studeert theologie en moet voor zijn stage ook een aantal keer op zondag voorgaan bij zijn stagegemeente. We kijken ernaar uit om jullie te ontmoeten en ons thuis te voelen in Schoonrewoerd!
Groetjes, Daan en Daniëlle
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Donderdag 14 september 19:30 uur consistorie Censura Morum
Donderdag 14 september 20:00 uur Bezinningsmoment in de kerk
Tenslotte: Afgelopen zondag klonk vanuit het ABC van psalm 34 de oproep om met een dank- en loflied ons voor te bereiden op het Heilig Avondmaal. Komende zondagmorgen zal de tafel in ons midden staan aangericht en mag de nodiging klinken: Smaakt en ziet dat de HEERE goed is. Van harte een gezegende zondag toegewenst.
Ontvang een hartelijke groet, mede namens de broeders van de kerkenraad. E. van der Poel.Kerkdiensten: Zondag 10 september om 9:30 uur ds. E. van der Poel (voorbereiding Heilig Avondmaal) en om 18:30 uur ds. H.J. van der Veen (Sliedrecht)
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op 10 september is psalm 46:6 en voor de avonddienst psalm 134:1.
Kinderoppas: Zondagmorgen 10 september passen Ariëtte Kool, Esther Vollmuller en Melissa de Jong op.
Collecten: De eerste collecte komende zondag is een diaconale collecte, de tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde collecte is voor de instandhouding predikantsplaats.
Alle collecten van harte aanbevolen.
Kerkschoonmaak: In de komende week wordt de kerk schoongemaakt door Marian de Bruijn en Ineke den Hartog.
Financiële verantwoording: De collecteopbrengsten over de maand augustus zijn als volgt:
Leerstoel- en studiefonds € 187,55, Diaconie € 447,47, Instandhouding predikantsplaats € 815,70 en Kerkrentmeesterschap € 1.056,59 incl. trouwdienst.
Ook mochten we een gift voor de kerk ontvangen van € 200,--.
Via de bezoekdames ontvingen we € 10,-
Jaarrekening 2016 Kerkrentmeesterschap: In de vergadering van donderdag 31 augustus jl. is door de kerkenraad de jaarrekening 2016 vastgesteld en goedgekeurd. Deze jaarrekening ligt vanaf 11 tot en met 15 september ter inzage bij Carla de Leeuw, Dorpsstraat 29, tel.nr. 0345-642273. Wilt u/jij gebruik maken van deze inzage, dan kan dit door een afspraak te maken met Carla de Leeuw. De kerkrentmeesters.
Pastoraat: Ziekte en zorg gaan maar weinig deuren voorbij. Dat ondervinden helaas ook veel mensen in onze gemeente. Ook als er geen namen genoemd worden in De Zaaier, dan denken we – zeker ook in het gebed – toch aan hen die voor ingrijpende keuzes staan en tasten voor Gods aangezicht naar Zijn wil. Dat de HEERE Zijn aangezicht over u en jullie mag lichten in al het zoeken, in de geloofszekerheid dat Zijn hand nooit mistast.
Huisbezoek: Ook in de komende maanden hopen de pastorale ouderlingen het belangrijke bezoekwerk in de gemeente weer op te pakken. Het is fijn dat bij velen van u de deur open staat voor dit ambtelijk bezoek. De ouderlingen vinden het fijn om u te ontmoeten rondom Gods Woord en in die ontmoeting betrekken zij ook graag de kinderen in de gezinnen. Dit kan doordat zij een deel van het gesprek bijwonen, of dat u als ouders eventuele vragen van de kinderen in het gesprek inbrengt.
Open monumentendag: Op 9 september is het open monumentendag. Ook de deuren van onze monumentale kerk zullen een deel van de dag geopend zijn, namelijk tussen 13.00 en 16.00 uur. Om 14.00 uur zal het Zederiks mannenkoor een mini-concert verzorgen. Van harte welkom!
Belijdeniscatechese: De eerste aanmeldingen voor de belijdeniscatechese zijn binnen. Dat stemt wederom tot dankbaarheid. Ik zie er naar uit om samen een eindje op te lopen, om met elkaar te trainen en te oefenen wat het is om te mogen geloven in God Die mensen steeds maar weer opzoekt en in genade aan mensen het geloof wil schenken in Hem, Die Zijn Zoon Jezus Christus gegeven heeft als eeuwige Redder.
De eerste catechese avond staat gepland voor maandag 25 september vanaf 20.30 uur in het KC. Degene die denkt: ‘Eigenlijk zou ik ook…’, u of jij bent van harte welkom. Wie er vooraf met mij nog over zou willen spreken, u of jij bent van harte welkom.
Bezinningsmoment Heilig Avondmaal: Op donderdag 14 september is er in de week van voorbereiding weer de ruimte om stil te worden voor Gods aangezicht. Vanaf 20.00 uur komen we bijeen in de kerkzaal om in een moment van gebed, zingen, overdenking en stilte ons te bezinnen op de grootheid van God en ons eigen leven. Aansluitend is er ruimte voor ontmoeting met elkaar in het kerkelijk centrum.
Huisbijbelkring: In de laatst gehouden kerkenraadsvergadering is gesproken over het opzetten van een huisbijbelkring (of bij grote belangstelling: meerdere kringen), waarin de deelnemers met elkaar dieper op het geloof in God en Zijn Woord in willen gaan. Als kerkenraad zijn we blij dat mensen zo bezig willen zijn met het geloof. We zijn benieuwd wie er belangstelling heeft om op deze manier met elkaar God te vinden in Zijn Woord. Daarom is de vraag aan belangstellenden om zich te melden bij de scriba, de heer Harm Vollmuller, Kortgerecht 38 of per mail: .
Opening winterwerk: Zoals vorige week al vermeld is, is het 22, 23 en 24 september startweekend opening winterwerk. Wat houdt dat in? Onder andere een sing-in, escaperoom, eten, gemeentedienst en vooral gezelligheid! Aankomende zondag zullen er programmaboekjes worden uitgedeeld met de overige informatie en een opgaveformulier. Dat opgaveformulier kan ingeleverd worden in de daarvoor bestemde doos achter in de kerk of in de brievenbus van de pastorie. Ook kunt u zich via de mail aanmelden: We zijn uit naar uw komst!
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
Zaterdag 9 september vanaf 13.00 uur Kerk open ivm open monumentendag
Donderdag 14 september 19.30 uur Censura Morum
Donderdag 14 september 20.00 uur Bezinningsmoment Heilig Avondmaal
Tenslotte: In de afgelopen twee weken heb ik een aantal mensen gesproken over de preek uit 1 Petrus 3. Hoewel het een lastige levensopdracht is om op een goede manier rekenschap te geven van de hoop die in ons is, vond ik het fijn om te merken dat u en jij daar ook praktisch mee aan de slag was. Komende zondag en de Avondmaalszondag van 17 september lezen we psalm 34. Deze psalm wordt door Petrus meerdere keren aangehaald in zijn eerste brief, zodoende dat ik bij deze psalm ben uitgekomen. In de verkondiging op 10 september staan de verzen 1-8 centraal, tijdens de viering van het Heilig Avondmaal de verzen 9-11 en in de dankzegging op zondagavond 17 september de verzen 12-23. We zien uit naar de ontmoeting met elkaar rondom Gods heilig Evangelie. Ontvang een hartelijke groet vanuit ‘het mooiste huis van het dorp’ (citaat: J. Meerkerk), E. van der Poel.


Kerkdiensten: Zondag 3 september om 9:30 uur ds. L. Kruijmer (Ede) en om 18:30 uur ds. A. Jonker (Putten)
Voorzang: De voorzang voor de morgendienst op 3 september is psalm 9:1 en voor de avonddienst psalm 133:3.
Kinderoppas: Zondagmorgen 3 september passen Sjanet Schipper, Bertine Sterk en Petra van Ooijen op.
Collecten: De eerste collecte komende zondag is een diaconale collecte, de tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde collecte is voor de instandhouding predikantsplaats.
Alle collecten van harte aanbevolen.
Kerkschoonmaak: In de komende week wordt de kerk schoongemaakt door Mariëlle Zijderveld en Annemiek de Korte.
Koffiedrinken: Na de morgendienst op 3 september zal er koffie/thee/fris klaar staan in het kerkelijk centrum. Op die manier kunnen we elkaar ontmoeten. Tevens heeft u de mogelijkheid om ds. Kruijmer te ontmoeten. In de komende week is het 40 jaar geleden dat hij in Schoonrewoerd bevestigd werd in het ambt van predikant. We zijn dankbaar dat de Heilige Geest hem in al die jaren geleid heeft en we zondag samen in Gods huis hier onder Zijn Woord bij stil mogen staan.
Financiële verantwoording: Via ds. Van der Poel werd € 20 euro ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor deze gift.
De zendingsbussen over de maanden juli en augustus hebben € 253,30 opgebracht.
Namens Hope&Serve en de zendingscommissie hartelijk dank voor uw bijdrage.
Collectemunten: Op maandag 4 september kunt u weer collectemunten kopen in de consistorie tussen 19.30 en 20.00 uur. Vooraf uw bestelling doorgeven is gewenst en verkleint de wachttijd. U kunt uw opgave mailen naar: .
Pastoraat: Op dit moment zijn er – zover mij bekend – geen gemeenteleden die in het ziekenhuis verblijven. Dat betekent niet dat er geen pastorale zorgen zijn. Verdriet, onzekerheid, ziekte, eenzaamheid, het zijn zaken die maar weinig huisdeuren voorbij gaan. ‘En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!’(psalm 39:8).
Overlijden: In de morgen van 23 augustus 2017 overleed op 80 jarige leeftijd de heer Coen Horden. Zijn hele leven woonde hij op Kortgerecht 9. Op die plek gaf God hem de levensadem, op die plek woonde hij ruim 50 jaar met zijn vrouw, op die plaats groeiden zijn beide dochters op. Op diezelfde plek blies hij zijn laatste adem uit. Na een druk en arbeidzaam leven merkte de heer Horden dat de krachten op het einde minder werden, waardoor hij niet meer kon wat hij graag wilde. In de laatste maanden bleek dat zijn ziekte niet meer te behandelen was. In de rouwdienst op 29 augustus stonden we stil bij de woorden van Jezus die ons allen oproept om Hem te volgen in een leven achter Hem aan. Hoe lang we ook in ons eigen huis wonen, uiteindelijk hebben we hier geen blijvende stad. Juist daarom roept Jezus ons op om Hem te volgen, Hij zegt: Ik ben de weg. We wensen mevrouw Horden Gods troost toe in het verlies van haar geliefde man en Zijn trouwe zorg voor Marian en Petra Horden nu zij hun zorgzame vader moeten missen.
Benoeming: Met dankbaarheid mocht afgelopen zondag meegedeeld worden dat broeder K(ees) de Korte, Kerkweg 3, zijn benoeming tot ouderling heeft aanvaard. Zo mogen we zien dat ook het ambtelijk werk in onze gemeente doorgang mag vinden.
2e hands kinderkleding: Op DV vrijdagavond 29 september a.s. organiseert de BWK-commissie een grootse HERFST-fair met vele leuke kramen. Graag willen wij o.a. een 2e hands kinderkleding kraam vullen. Hiervoor hebben wij goede bruikbare 2e hands herfst-en winterkleding nodig. Als u nog wat in uw kast heeft dat uw kind niet meer past of draagt, kunnen wij dit goed gebruiken. Alle maten zijn welkom. Doet u mee om een kraam vol te krijgen? Bedankt alvast. U kunt uw kleding (schoon!) inleveren bij Tanya Boele, Kerkeland 10. Voor info kunt u ook vooraf mailen naar: .
Opening winterwerk: Aanstaande 22, 23 en 24 september is het weer opening winterwerk. Er is een gevarieerd programma met onder andere een sing-in, een spel en een gemeentedienst. Voor extra informatie verwijzen wij u naar het programmaboekje dat u binnenkort krijgt. Wilt u zich opgeven? Leuk! Dit kan door te mailen naar bij de pastorie (Dorpsstraat 31) of in de daarvoor bestemde doos in de kerk.
Agenda: Voor de genoemde activiteiten geldt: zo de HEERE wil en wij leven
3 september na de ochtenddienst Koffiedrinken in het kerkelijk centrum
4 september 19:30 Collectemunten te koop in de consistorie
Tenslotte: Het was fijn om velen van u afgelopen zondag de hand te schudden en u te groeten bij de uitgang van de kerk. Ontvang opnieuw een hartelijke groet, nu vanaf het papier van deze Zaaier. E. van der Poel.

terug